BASISSCHEMA LITURGISCHE VIERINGEN VANAF 1 SEPTEMBER 2019 – EEN TOELICHTING

Pastorale Regio Mechelen
In deze periode stroomt er vanuit Mechelen veel nieuws aan op de oevers van Willebroek en Klein-Brabant. Dat de dekanaten Mechelen, Klein-Brabant, Londerzeel en Vilvoorde op 1 september fusioneren tot de regio Mechelen kon je al eerder lezen in het parochieblad of op de website van de parochie. Verscheidene parochianen woonden de voorstelling van de nieuwe regioploeg bij in Leest, op 11 juni jl. Deken van de regio Mechelen wordt Dirk De Gendt, huidig deken van Leuven. Hij wordt moderator van de regioploeg die bestaat uit zes vrijgestelden: een deken, een econoom, een vormingswerker, een begeleider gemeenschapsopbouw, een jongerenpastor, en een administratief medewerker. Ann Illegems uit Kalfort wordt econoom. Na 28 jaar ervaring in het bankwezen is zij zeker de geknipte persoon om het financiële beheer en het beheer van het patrimonium in de regio zo goed mogelijk te ondersteunen en in goede banen te leiden. Luc Devisscher uit Mechelen en Leo Van Garsse uit Wijgmaal worden respectievelijk vormingswerker en begeleider gemeenschapsopbouw. Beiden zijn momenteel werkzaam op het Vicariaat, en komen nu dus naar de regio. Vanuit de interdiocesane jeugddienst komt ook Wouter Verlaeckt de regioploeg versterken als jeugdpastor. Het wordt nog uitkijken waar het ‘regiocentrum’ zal gevestigd worden. Duffel is hiervoor een grote kanshebber.

Professionele begeleiding voor de parochies
Met de regiowerking komt er een tussenniveau tussen de parochies en het vicariaat. Professionele begeleiding in diverse domeinen van het kerkelijke leven komt hiermee dichter op het terrein om het tekort aan priesters maar ook aan vrijwillige medewerkers in de parochies op te vangen.

Denis Boers
Al geruime tijd missen we priester Denis Boers als voorganger in de kerken van onze parochie. Om medische redenen heeft hij besloten om zijn engagement in de parochie stop te zetten. Hij blijft wel ziekenhuisaalmoezenier in Mechelen. De parochieploeg van Willebroek hecht er aan om priester Denis uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inzet en getuigenis de afgelopen jaren in elk van de vier geloofsgemeenschappen van onze parochie. We wensen hem een optimale gezondheid toe, en een goede vaart in Mechelen.
Pr. Denis Boers wordt inderdaad niet opgevolgd door een andere priester. Dit brengt mee dat we genoodzaakt zijn om het basisschema van de liturgische vieringen in Willebroek – dat pas vorig jaar aangepast werd – opnieuw aan te passen.

Basisschema liturgie
De aanpassing die het meest in het oog springt is de gedachtenisviering. De gedachtenisviering vindt vanaf september weer iedere maand plaats (en niet langer tweemaandelijks zoals momenteel in Blaasveld en Heindonk het geval is), en wel op de tweede zondag (in Tisselt op de vooravond van de tweede zondag), in de vier kerken van Willebroek. De gedachtenisvieringen waarin de lokale geloofsgemeenschap bidt voor de overledenen van de voorbije maand worden Woord- en Communievieringen en zullen voorgegaan worden door diaken Mark De Vos of door een lokale gebedsleider. De families die eraan hechten om de eucharistie op te dragen voor hun overledene kunnen daar voortaan voor terecht in de Sint-Niklaaskerk van Willebroek, op een datum die zij zelf kiezen via een gebedsintentie die aan te vragen is (en apart te betalen) op het parochiesecretariaat in de August Van Landeghemstraat 115.
De eucharistieviering met jeugdig tintje in de Sint-Niklaaskerk te Willebroek verschuift van de tweede naar de derde zondag. Op de vierde zondag in Willebroek Sint-Niklaas, de ‘ontmoetingszondag’ genoemd, wordt iedere maand een afvaardiging van de lokale geloofsgemeenschappen van Blaasveld, Tisselt en Heindonk uitgenodigd, om na de Eucharistieviering voldoende geconsacreerde hosties mee te nemen voor de Woord- en Communievieringen van de daaropvolgende maand in de dorpskerken en de rusthuizen.
Het nieuwe basisschema voor de liturgie dat in voege treedt op 1 september 2019 werd opgemaakt door de parochieploeg en goedgekeurd in de parochieraad van 22 mei jl.  Wij hebben er alle begrip voor dat dit voor velen opnieuw een aanpassing vraagt, één jaar nog maar na het in voege treden van het vorige basisschema. Tegelijk vragen wij ook om je begrip naar de parochieploeg en -raad toe. Zij hebben hierover lang en intens nagedacht en zijn samen tot een beslissing gekomen, die werkbaar is. We blijven ook uitkijken – hierbij nog eens een oproep – naar nieuwe gebedsleiders.

Orbit
Vanaf 1 september zal ik de taken van Paul Van Bets, die op het Vicariaat werkt, overnemen, als ‘Orbit’-medewerker voor Vlaams Brabant en Mechelen. ‘Orbit-vzw’ is het vroegere ‘Kerkwerk Multicultureel Samenleven’. Paul schuift op zijn beurt door naar de Vicariale dienst voor Toerismepastoraal. Ik blijf in Willebroek wonen, en blijf hier ook aan de parochie verbonden. Pastoraalcoördinator Lutgart Van Moer neemt wel de leiding van de parochieploeg en -raad over.
ORBIT vzw is uw bondgenoot in de wereld van superdiversiteit & migratie. Samen met mensen, organisaties en overheden zet ORBIT in op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, rechtvaardig migratiebeleid, samenwerking in diversiteit en een effectieve aanpak van racisme. ORBIT werkt in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en doet dit met constructieve publicaties, acties en campagnes, vorming, debat en lobbywerk.
ORBIT vzw bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen, en zet concreet in op het respect voor de verhalen, de rechten en de waardigheid van mensen met een migratiegeschiedenis.
Als sociaal-culturele beweging wil Orbit de capaciteiten en de voorwaarden helpen ontwikkelen die mensen in staat stellen om met elkaar de dialoog aan te (blijven) gaan. Initiatieven die bijdragen aan een uitwisseling die rechtvaardig en vredevol samenleven promoot worden daarbij ontwikkeld. Het is belangrijk dat die initiatieven mensen een gevoel van eigenwaarde, verbondenheid en solidariteit geven.
Het concept van de interculturele en interlevensbeschouwelijke samenlevingsopbouw is erop gericht personen en groepen aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hen aan te moedigen een engagement op te nemen in de opbouw van de samenleving, zowel lokaal als globaal.
Het culturele samenlevingsvraagstuk is ook verbonden met het immigratievraagstuk. ORBIT wil daarom ook beweging maken rond het immigratiethema, met effectieve aandacht voor het oorspronkelijke ‘vertrekverhaal’ van de immigranten, de reden waarom zij immigreerden of vluchtten, de oorzaken van hun verblijf in de Vlaamse Gemeenschap, de wijze waarop zij hier worden onthaald en opgevangen, de kansen die ze krijgen om zich te ontplooien én om te gaan met de beweegredenen van hun immigratie. Deze aspecten verdienen een volwaardige plaats in het maatschappelijk debat en in de ORBIT – werking.

Hedwig Reyntjens – gepubliceerd augustus 2019