MET MOED EN DURF OP WEG – DE STRUCTUUR VAN DE PAROCHIE

Parochieraad, parochieploeg, kerkraad/fabriek… woorden die we wel vaker horen, maar is de structuur en de samenstelling en het doel altijd even helder?
Een toelichting.

PAROCHIERAAD

De parochieraad is een adviesorgaan, dat adviezen geeft aan de parochieploeg. Deze adviezen kunnen komen op vraag van de parochieploeg, of op vraag van leden van de ploeg. Vragen kunnen ook komen van parochianen, die deze signaleren aan een lid van de ploeg.
De parochieraad wordt bij ons samengesteld uit de leden van de plaatselijke kernen, de lokale antennes. Deze kernen bestaan uit leden van de plaatselijke gemeenschap, die de plaatselijke toestand kennen, en vragen en problemen overbrengen naar de parochieploeg. Verder wordt de parochieraad aangevuld met vertegenwoordigers uit de kerkraad en de ziekenhuispastor.

De parochieraad neemt zelf geen beslissingen, maar kan aan de parochieploeg advies geven over verschillende opdrachten van de parochie. Dit kan ook zijn: parochiale initiatieven evalueren, noden in de parochie signaleren en eventueel nieuwe initiatieven voorstellen.
Men kan ook de parochieploeg informeren en mee helpen zoeken hoe bepaalde projecten kunnen worden gerealiseerd.
De parochieraad vergadert een drietal keer per jaar. De vergadering begint met een korte bezinning, waarna men overgaat tot de orde van de dag. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat op de eerstvolgende vergadering wordt besproken en al dan niet goedgekeurd.

PAROCHIEPLOEG DE WIJNSTOK

Een fraaie naam, bedacht door zuster Anne-Marie om de officiële ietwat saaie benaming wat extra pit en karakter te geven.
De parochieploeg bestaat uit de aangestelde priester, de pastoraalcoördinator, de vier veldverantwoordelijken en hun helpers. Deze velden zijn: liturgie, evangelisatie, catechese, diaconie. Regelmatig worden er vormingsavonden ingericht door het vicariaat zodat er een wederzijdse wisselwerking is tussen parochie en vicariaat. De parochieploeg is het orgaan waar de parochieraad wordt voorbereid.
De parochieraad is de plaats waar nieuwe initiatieven kunnen groeien en waar het beleid van de parochie uitgestippeld wordt om het later te toetsen in de parochieraad.

Een stukje geschiedenis

Begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, onder impuls van het tweede Vaticaans concilie, werd het in de kerk duidelijk dat de problemen in de parochies zo groot werden, dat de pastoor alleen alles niet kon oplossen. Men ging over tot de oprichting van een pastoraal team, een ‘parochieraad’ een groep van mensen die de pastoor moesten bijstaan in het bestuur van de parochie. Deze groep zou regelmatig samenkomen, liefst elke week, maar toch om de 14 dagen. In zo’n parochieteam kon eventueel een pastoraal werker of werkster worden aangesteld door het vicariaat.

De verschillende parochies van de fusiegemeente Willebroek werkten wat structuur betrof nogal zelfstandig. Zo bestond er op sommige parochies een parochieteam, op andere een parochieraad en op nog andere stond de priester nog bijna alleen in voor het beleid.

In 2013 stelde het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen een nieuw ‘decreet op de pastorale zones’ voor. Hierdoor werden bestaande parochies samengevoegd tot één geheel. Op die manier ontstond de eengemaakte parochie Willebroek Sint-Niklaas, met Blaasveld, Heindonk en Tisselt als lokale antennes. Op 5 juni 2016 werd de parochieploeg officieel aangesteld door Monseigneur Lemmens zaliger.

Leden van de parochieploeg:
Pastoraalcoördinator: Lutgart Van Moer
Veld liturgie: Rik Patteet en Anne Van Ballart
Veld catechese: Koen Boey, Kathleen Monsieur en Annick Van der dood
Veld evangelisatie: Rik Patteet en Godelief Cuyckens
Veld diaconie: Rikkart Van Gassen
Corina Luca (sinds september 2018): parochieassistente

priester Hedwig Reyntiens maakte tot september 2019 deel uit van de parochieploeg, heeft ondertussen een nieuwe functie bij Orbit maar blijft als meewerkend priester verbonden aan de parochie Willebroek

Gelukkig kan een parochieploeg een beroep doen op vele vrijwilligers, waarvoor zij hen heel dankbaar is.

DE KERKFABRIEK

Een kerkfabriek (of kerkraad) is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie.
Een vreemd woord, zal je zeggen? Het Latijnse woord fabrica (= constructie) werd in de Romeinse tijd reeds gebruikt voor een ‘constructie ten behoeve van het algemeen belang’. In combinatie met het woord kerk (fabrica ecclesiae) wordt het al vanaf de 6e eeuw gebruikt om het geheel aan te duiden van de gelden of bezittingen bestemd voor het onderhoud en de verfraaiing van het kerkgebouw en later ook voor het uitoefenen van de eredienst.
In België zijn de kerkfabrieken onderworpen aan het gezag van de kerkelijke overheid en aan dat van de burgerlijke overheid. Het beheer van de kerkfabriek wordt opgedragen aan de kerkraad.
De kerkfabriek heeft als taak de eredienst mogelijk te maken. Dit betekent dat zij instaat voor het onderhoud van het kerkgebouw, het orgel, de liturgische kleding en het liturgisch vaatwerk. Ook zorgt ze voor de aankoop van hosties, miswijn, kaarsen en eventueel nieuw linnen of vaatwerk. De kerkfabriek heeft haar inkomsten uit een deel van de collecte, de misintenties, in bijzonder bij uitvaarten en huwelijken. Verder heeft een kerkfabriek vaak gronden, die verpacht worden, of eigendommen die verhuurd worden.
Met dit derde orgaan is deze verduidelijking in een notendop rond.

gepubliceerd januari 2019