DEKENATEN WORDEN REGIO – JUNI 2019

DEKENAAT KLEIN-BRABANT WORDT AFGESCHAFT – PASTORALE REGIO MECHELEN VORMT EEN NIEUWE EENHEID

Op 26 april 2019 verspreidde mgr. Koen Vanhoutte een persbericht waarin hij meedeelde dat alle dekenaten in ons vicariaat worden afgeschaft. Ons vicariaat zal voortaan ingedeeld worden in vier grote regio’s: de pastorale regio Leuven, Mechelen, Halle en Tienen.

Ik leg verder in dit artikel de focus op de nieuwe pastorale regio Mechelen.

De regio Mechelen omvat het grondgebied van de vroegere dekenaten Mechelen +Rijmenam), Klein-Brabant , Vilvoorde en Londerzeel. Dat is dus een heel gebied.

De voornaamste doelstelling is om zo beter de vrijwilligers te kunnen ondersteunen, om dichter bij de basis te komen dus. Als bijkomende argumenten speelden ook de schaalvergroting op plaatselijk vlak m.n. de indeling van parochies in pastorale zones waardoor 15 dekenaten wat overbodig worden en ook het toekomstperspectief dat geen 15 priesters meer zullen gevonden worden die willen en kunnen deken zijn.

De nieuwe regio zal geleid worden door een ploeg van vijf vrijgestelden die in samenspraak met de vicariale raad de begeleiding op zich nemen van een regio. De ploeg wordt gemodereerd door de deken. Hij staat in voor een degelijke gespreksleiding en een ordentelijk verslag. De deken neemt ook tweewekelijks deel aan de vergadering van de vicariale raad. Zo vervult hij een scharnierfunctie tussen zijn regio en het vicariaat. De verdere taakinvulling van de nieuwe deken is grondig verschillend van wat we tot nu toe gewoon waren. Hij zal vooral contacten onderhouden met priesters, diakens, parochie-assistenten en aangestelden in de zoneploegen. Hij zal oog hebben voor de gepensioneerden. Hij zal de pastores bij elkaar brengen en initiatieven nemen voor de spirituele verdieping. De deken zal ook niet langer voorzitter of lid zijn van de raad van bestuur van de dekenale vzw. Het hele terrein van het “tijdelijke” wordt toevertrouwd aan de econoom. Dat is een tweede vrijgestelde in de regioploeg. Een derde vrijgestelde staat in voor het opstarten en vormen van zoneploegen, voor het begeleiden van de zoneploegen en na zes jaar hun vervanging. Ook andere noden tot gemeenschapsvorming (bvb. ontwikkeling stadspastoraal) behoort tot zijn takenpakket. Elke regio krijgt ook een jeugdwerker die pastorale jeugdwerkingen van welke aard ook zal stimuleren en ondersteunen. En er is ook een vrijgestelde voor het vormingswerk. Dat omvat het ondersteunen van catechisten, liturgische medewerkers , initiatieven voor volwassencatechese, maar ook het ondersteunen van vrijwilligers die zich ten dienste stellen van allerlei kwetsbare mensen in onze samenleving.

Samenstelling van de regioploeg voor de regio Mechelen

Dirk De Gendt wordt deken. Hij zal zijn functies in het dekenaat Leuven neerleggen. Naast zijn dekenfunctie zal Dirk ook een eerder bescheiden pastorale taak opnemen in een of andere pastorale zone. Waar is op dit moment nog niet duidelijk, ook niet waar hij gaat wonen. De econoom wordt An Illegems uit Kalfort. Zeker geen onbekende in Puurs! Ze werkte tot nu toe in de KBC. De vormingswerker is Luc Devisscher, die in pastorale kringen bij ons al zeer gekend is. De jeugdwerker wordt Wouter Verlaeckt. Hij woont in Leuven en werkt al iets meer dan een jaar bij de diocesane jeugddienst. De regiowerker voor gemeenschapsopbouw wordt Leo Van Garsse. Hij is voor pastorale medewerkers zeker geen onbekende.

Guy De Keersmaecker zal vanaf 1 september geen deken meer zijn van Mechelen en Klein-Brabant. Hij zal (geleidelijk) ontslag nemen uit alle functies die aan de dekenfunctie gerelateerd zijn. Hij blijft wel zijn taak in het vicariaat behouden als vicariaal verantwoordelijke voor de Gemeenschapsopbouw en pastoor van de Catharinaparochie. Hij blijft ook wonen op hetzelfde adres.

Guy De Keersmaecker – gepubliceerd juni 2019