OP PELGRIMSTOCHT DOOR DE GOEDE WEEK

 

 

Inleiding

Onze samenleving beleeft vreemde tijden. Omdat wij als Kerk “de vreugde en de zorgen van de wereld delen” (Vaticanum II), zijn het ook voor ons vreemde tijden. Het was al een eigenaardige veertigdagentijd en nu moeten we ook de Goede Week op een gans andere wijze beleven dan we gewoon zijn…

Vanuit de werkgroep Pelgrimspastoraal willen we een bijdrage leveren om jullie hierbij te helpen en hopelijk te inspireren. Ter vervanging van onze traditionele pelgrimswandeling in de ochtend van Stille Zaterdag, doen we dit aanbod voor een bezinnende wandeling voor elke dag van de Goede Week. Ga een eindje stappen in jouw eigen buurt. Hou onderweg even halt om de aanzetten te lezen. En probeer je al stappend te verenigen met Jezus en alle mensen die lijden…

De Goede Week is trouwens één grote tocht! Het begint op Palm-zondag met de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Witte donderdag begint met Jezus die de voeten van de leerlingen wast om hen klaar te maken om dienend op weg te gaan. Daarna vindt het Laatste Avondmaal plaats; als Paasmaal is het de gedachtenis van de Uittocht uit Egypte. Deze dag sluit af met het volgen van Jezus naar de Hof van Olijven. Dan is er Jezus’ tocht met het kruis op Goede Vrijdag. En het Paasverhaal begint met “vroeg in de ochtend gingen de vrouwen op weg” en eindigt met “Hij gaat u voor naar Galilea”.

Het doet ons pijn – tot diep vanbinnen – dat we de Goede Week niet in onze kerken kunnen vieren. Maar gelukkig is ons geloof groter dan vormen en plaatsen. En: in onze individuele beleving weten we ons deel van een grote pelgrimsgemeenschap… ook dat geeft een bijzondere kracht. Moge je daarin iets proeven van de vreugde en de levensenergie van Pasen!

Werkgroep Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt

PALMZONDAG

*   Inleiding

We beginnen vandaag aan onze tocht doorheen de Goede Week.

Lukt het jou om een eindje te gaan wandelen en je zo ook letterlijk op weg te begeven?

We hopen dat de volgende teksten en gedachten je kunnen inspireren en bemoedigen…

*   Uit het Evangelie                     Marcus 11,7-11a (BGT: Bijbel in Gewone Taal)

De leerlingen brachten de ezel bij Jezus.

Ze legden hun jassen op de rug van de ezel,

en Jezus ging erop zitten.

Veel mensen legden hun jassen op de weg.

Anderen plukten takken met bladeren en legden die op de weg.

Ze liepen voor Jezus uit en achter Hem aan.

Ze riepen:

“ Alle eer aan God! Leve de man die door God is gestuurd!

Leve het nieuwe koninkrijk van onze voorvader David.

Alle eer aan God in de hemel! ”

Zo kwamen Jezus en de leerlingen in Jeruzalem…

*   Duiding

– Een aardse koning maakt zijn intrede op een paard.

Jezus kiest voor een ezel, het rijdier van de gewone man…

– De mensen reageren enthousiast:

ze huldigen Jezus als de nieuwe Koning-Messias…

Maar wij weten wat er straks gaat volgen:

“Heden Hosanna. Morgen kruisig Hem!

En we vragen ons af: hoe diep gaat deze hulde?

Is het echt gemeend? Of lopen ze zomaar mee met de massa?…

– Zo komt Jezus in Jeruzalem.

Deze etappe van de tocht is volbracht.

Morgen gaat zijn tocht verder…

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Jezus wordt gehuldigd als Koning, Messias, Zoon van David,…

       Hoe spreek jij Jezus aan? Welke namen en titels geef jij Hem?

       Of: vertel al stappend aan Jezus wat Hij voor jou betekent…

– De coronacrisis beproeft ook ons geloof!

We kunnen ons geloof niet beleven zoals we dat gewoon zijn.

Je hoort ook vragen als “waarom laat God dit toe?”…

Zo komt onvermijdelijk de vraag

welke plaats het geloof in ons leven heeft…

Hoe diep zit het? Is het echt gemeend?

Of lopen we mee uit gewoonte?…

Wat betekent het geloof voor jou in deze moeilijke periode?

       Wat heb jij deze dagen misschien herontdekt

       als ‘rijkdom’ in ons christelijk geloof?

*   Opdracht voor onderweg

Zie je ergens een frisse groene tak? Of een tak in de knop?

Breek er een klein stukje van af en draag dit mee als jouw palmtakje.

*   Nog een mooie tekst

Groene tak voor op het kruis,

breng Jezus’ levensverhaal in ons huis!

De dagen dat we jubelen,

net zoals in die stoet op Palmzondag.

De dagen dat we feesten,

net zoals aan die tafel op Witte Donderdag.

De dagen dat we treuren,

net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag.

De dagen dat we hopen,

net zoals aan ‘t open graf op Pasen.

Wat het leven ons ook brengt:

laat het ons samen doorleven in Jezus’ geest!

*   Gebed

Heer Jezus, Jij hebt je door het volk laten vieren met palmen,

Jij hebt hen ‘Hosanna’ laten roepen,

ook al wist Jij dat velen ondoordacht meededen

en niet begrepen wat voor Koning Jij bent.

Heer Jezus, raak ons hart.

Laat niet toe dat wij Jou verlaten

als het moeite kost om jouw wegen te gaan.

Help ons om Jou trouw te volgen

doorheen het kruis van Goede Vrijdag

tot de vreugde van Pasen. Amen.

*   Als er kinderen meestappen…

– Kennen jullie het verhaal van de ark van Noach?

Vertel eens wat jullie daarover weten?

– Om te kijken of de zondvloed voorbij was

en ze terug uit de ark zouden kunnen,

liet Noach een duif vliegen…

weet je wat die duif meebracht?

een groene olijftak!

     – Je kan de coronacrisis een beetje vergelijken met die zondvloed.

We kunnen alvast niet gewoon Palmzondag vieren.

En toch geloven we dat straks alles goed komt…

Pluk daarom een groen takje, of een tak met een knop…

Zet die thuis in een flesje met water en verzorg hem goed…

Dat is jouw palmtak voor dit jaar:

een teken dat het leven zal overwinnen!

 

MAANDAG : OLIE OP JEZUS’VOETEN

*   Inleiding

De evangelist Johannes laat Jezus – vóór zijn intocht in Jeruzalem –

eerst nog halt houden in Betanië, bij goede vrienden.

“Zes dagen voor het Paasfeest”, zegt Johannes.

Daarom lezen we vandaag in de liturgie deze episode…

Uit het Evangelie                                                      Johannes 12,1-3 BGT

Zes dagen voor het Paasfeest ging Jezus naar Betanië.

Daar woonde Lazarus, die door Jezus weer levend gemaakt was.

In Betanië werd er een maaltijd gehouden ter ere van Jezus.

Jezus at samen met Lazarus en een aantal andere mensen.

Marta zorgde voor het eten.

Maria pakte een flesje met heel dure olie.

De olie had een lekkere geur.

Ze goot de olie over de voeten van Jezus.

En met haar haren droogde ze zijn voeten weer af.

Overal in het huis was de geur van de olie te ruiken…

*   Duiding

– Bij het begin van zijn ‘laatste tocht’, houdt Jezus halt bij vrienden.

Vriendschap geeft kracht om jouw weg te gaan…

– De evangelist zegt schijnbaar naast zijn neus weg

betreffende Lazarus: ‘die door Jezus weer levend gemaakt was’.

In het vervolg van het verhaal wordt dit net een argument

om zowel Jezus als Lazarus uit de weg te ruimen.

Een vreemde paradox: omdat Jezus leven brengt, moet Hij dood.

– Van dure olie neem je normaal gezien

enkele druppeltjes om iemands hoofd te zalven.

Maria giet het hele kruikje leeg… en dan nog over Jezus’ voeten.

Ook pelgrims gebruiken allerhande soorten balsem en zalf

om hun voeten te verzorgen.

Het is net alsof Maria

Jezus’ voeten wil klaarmaken om zijn Weg te gaan…

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Vriendschap geeft kracht om jouw weg te gaan…

Ervaar ik dat zo? Bij welke vrienden vind ik die kracht?

       En kan ik ook zelf als vriend die kracht schenken aan anderen?

     – Omdat Jezus leven schenkt, moet Hij dood.

Heb jij dat ook al ervaren:

  je probeert het goede te doen, en je krijgt kwade gezichten?

  Je komt op voor kwetsbare mensen,

  en je stoot op onbegrip en tegenstand?

– Het is net alsof Maria

Jezus’ voeten wil klaarmaken om zijn Weg te gaan…

Vraag al stappend Jezus om kracht

  zodat ook jij jouw weg kan gaan

  en dag na dag kan volbrengen waartoe jij geroepen bent…

*   Nog een mooie tekst: “Doen wat je kan”

In het parallelverhaal bij Marcus,

zegt Jezus over de vrouw die zijn voeten zalft:

“ Ze heeft gedaan wat ze kon. ”

En Hij verzekert:

“ Waar ook ter wereld de goede boodschap verkondigd wordt,

daar zal ook ter herinnering aan haar

verteld worden wat zij heeft gedaan. ”

Daarom deze tekst:                      uit: Adem-Halen, Broederlijk Delen

Indien de noot zou zeggen “één noot maakt geen melodie”…

er zou geen muziek zijn.

Indien de steen zou zeggen “één steen kan geen muur optrekken”…

er zou geen huis zijn.

Indien de druppel zou zeggen

“één druppel kan geen rivier worden”…

er zou geen oceaan zijn.

Indien de graankorrel zou zeggen

“één graankorrel kan geen veld bezaaien”…

er zou geen oogst zijn.

Indien de mens zou zeggen

“één liefdesgebaar kan de wereld niet redden”…

… dan komt er nooit gerechtigheid,

vrede en waardigheid in de wereld.

Dus: doe wat je kan!

En geloof in de kracht van de kleine goedheid!

*   Gebed

Heer Jezus, Jij bent bron van liefde en zoveel goedheid.

En toch kan Jij ook zelf dankbaar zijn

voor dit teken van liefde, dat Jij zomaar krijgt.

Jij laat jouw voeten zalven… Jij laaft je aan de bron van vriendschap.

Leer ook ons ontvangen en geven,

zonder berekening, en steeds met een dankbaar hart.

Schenk zo ook ons de kracht om met Jou de weg ten einde te gaan…

*   Opdracht bij thuiskomst

Heb je nog ergens een potje met voetbalsem staan?

Dan kan je vandaag bewust jouw voeten balsemen

als een gebed om kracht om jouw weg te gaan…

*   Als er kinderen meestappen…

Jezus is op weg naar het huis van Martha, Maria en Lazarus…

Help jij Hem om de juiste weg te vinden?

 

 

DINSDAG: VERRAAD EN VERLOOCHELING

*   Inleiding

Heb je het ooit meegemaakt:

verraden worden door één van je vrienden?

Je doet het met de beste bedoelingen: je gaat naar een eenzame… maar de mensen zeggen dat je daar niets te zoeken hebt…

Je beheert het geld van je oude vader, doet zijn betalingen…

En je krijgt telefoon van een familielid

met de vraag wat er allemaal met dat geld gebeurt…

Je brengt wekelijks de communie bij een zieke

en je ziet telkens de grijns op het gelaat van zijn zoon…

Verraad, verloochening… het gebeurt in vele vormen…

*   Uit het Evangelie                                                Johannes 13,21-38* BGT

Jezus werd erg bedroefd en zei:

“ Luister heel goed naar mijn woorden:

één van jullie zal Mij uitleveren. ”

De leerlingen keken elkaar aan.

Ze hadden geen idee wie Jezus bedoelde.

Jezus pakte een stuk brood en deed er wat olie op.

Hij gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot, en zei:

“ Ga meteen doen wat je van plan bent. ”

Meteen liep Judas weg, met het stuk brood in zijn hand.

Het was nacht…

Toen Judas weg was, zei Jezus:

“ Lieve vrienden, Ik zal nog maar kort bij jullie zijn.

Waar Ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen. ”

Petrus vroeg:

“ Heer, waarom kan ik niet meteen met U mee?

Ik wil zelfs mijn leven voor U geven! ”

Jezus zei:

“ Wil jij je leven voor Mij geven?

Luister heel goed naar mijn woorden:

voordat de haan kraait,

zul jij drie keer zeggen dat je Mij niet kent! ”

*   Duiding

Overkomt het jou ook soms

dat het lijdensverhaal jou kippenvel bezorgt?

Die oneerlijkheid, die ontgoocheling,

die eenzaamheid, die pijn, het onbegrip…

Jezus deed alles met de beste bedoelingen en dan gebeurt er dit: zijn beste vrienden begrijpen Hem niet;

ze leveren Hem uit, verraden en verloochenen Hem.

Hij had die harde taal nochtans nooit geleerd, nooit gebruikt.

Hij had alleen oog voor de zwakkeren, de zieken, de gehandicapten; en dat hebben ze Hem ten laste gelegd.

Hij stak soms op een sabbat een helpende hand toe,

een sabbat, de dag van zijn Vader.

Ook dat hebben ze Hem ten laste gelegd.

En Jezus… Hij laat het allemaal gebeuren…

Hij is klaar om zijn Weg tot het einde te gaan.

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Een goede vriend/in of een familielid laat je vallen zonder veel woorden. Je voelt je in de steek gelaten.

Heb je dit al meegemaakt?

Kun je in zo’n situatie je in een gebed richten tot Jezus?

Probeer een kort gebed te formuleren…

– Wanneer heb ik één van mijn vrienden ontgoocheld,

zodat deze zich door mij verraden voelde?

Is dat nog op één of andere wijze goed te maken? …

– Zou het jou ooit kunnen overkomen dat ze jou ten laste leggen

dat jouw levensstijl te fel op die van Christus gelijkt!?…

*   Nog een mooie tekst                              een verhaal van Elie Wiesel

Je kent misschien wel het verhaal van die man die dag en nacht over de straten en markten van de wereld liep om te protesteren tegen onrecht en geweld, tegen leugens, onverschilligheid en cynisme. Aanvankelijk luisterden de mensen en moesten ze om hem glimlachen. Maar op de duur negeerden ze hem gewoon. De onrechtplegers bleven hun gang gaan in de wereld, en de wijzen hielden hun mond alsof er geen rechtvaardige in hun midden was.

Tot op een dag een kind, bewogen door medelijden, aan de protesterende man vroeg: “Arme, kleine man, u roept en protesteert, maar het kan toch niet zijn dat u niet ziet dat dit alles niets uithaalt?” – “En of ik dat zie!” zei de rechtvaardige. “Maar waarom gaat u er dan mee door?” – “Dat zal ik jou eens vertellen”, antwoordde de man. “Kijk, in het begin dacht ik dat ik de mensen kon veranderen. Nu weet ik dat dit niet zo simpel is. Maar ik blijf geduldig roepen en demonstreren, om te voorkomen dat de mensen mij zouden veranderen…”

*   Gebed                                                                  Frans de Maeseneer

Het wil maar niet vlotten vandaag.
Het is zoals Gezelle dichtte:

“ De wereld wilt mij achterna

alwaar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. ”

De wereld is zo druk, zo zwaar,

zo opdringerig luid, zo ingewikkeld moeilijk.

Nee, Heer God,

ik vraag niet om een mirakel

vanuit uw hemel zonder grenzen.

Ik bid liever om schouders

die het gewicht van het leven torsen.
En om geloof dat het uithoudt “alwaar ik ga of sta”.

*   En nog dit

Tot nu toe heeft het coronavirus mij niet te pakken, maar wel een ander virus en dat heet ‘opruimvirus’.

Ooit heb ik eens een eigen psalm geschreven en ik vond hem heel toepasselijk in deze coronatijd.

Heer, hou me vast als ik val.
Sla jouw sterke armen om me heen.
Neem mij dan mee naar die berg

om samen stil te zijn, om samen te bidden.

Afdalen aan jouw rechterhand is mijn droom.

Ik wil dan door jouw ogen naar de mensen kijken

en naar iedereen roepen:

“ De Heer is mijn verlosser, Hij wil ook jullie verlossen.”

*   Als er kinderen meestappen…

Probeer hen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen hoe belangrijk het is om mekaar graag te zien.

Vraag hen of er kindjes zijn die gepest worden en of ze misschien zelf gepest worden.

En maak dan de link: 2000 jaar geleden is dat ook reeds gebeurd en de man die gepest werd hebben ze aan het kruis genageld.

Dit mag toch echt niet opnieuw gebeuren!

 

WOENSDAG: GOD HEEFT MIJ GEZALFD

*   Inleiding

Op de woensdagavond van de Goede Week

wijdt de bisschop de Heilige Oliën

voor het komende jaar en voor alle parochies.

We pelgrimeren vandaag

vanuit de evangelielezing van de Chrismaviering…

Jezus presenteert zichzelf als ‘de gezalfde’ van God.

Zijn taak wordt: overal waar Hij komt ‘zalvend’ aanwezig zijn,

en dat in de eerste plaats voor kleine en kwetsbare mensen!

*   Uit het Evangelie                                                         Lucas 4,16-21 BGT

Jezus ging naar Nazaret, de stad waar Hij was opgegroeid.

Op sabbat ging Hij zoals altijd naar de synagoge.

Toen Hij opstond om voor te lezen,

gaf een dienaar Hem het boek van de profeet Jesaja.

Jezus opende het boek

en zocht naar het stuk dat Hij wilde voorlezen. Hij las:

“ God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij.

God heeft mij gestuurd

om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen.

En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn.

Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien.

En om mensen die het moeilijk hebben te helpen.

Ik maak bekend: er begint een nieuwe tijd! ”

Toen deed Jezus het boek dicht.

Hij gaf het aan de dienaar terug en ging zitten.

Iedereen in de synagoge keek naar Hem. En Jezus zei:

“ Wat Ik jullie net voorgelezen heb,

is vandaag werkelijkheid geworden! ”

*   Duiding                                                                           uit: Wie zegt gij?

De God die gaat heersen en zich gaat tonen is de God van het verbond, een God die omziet naar mensen en hen bevrijdt.

Zijn heersen betekent: vrijheid, vreugde, vrede, vertrouwen, geluk …

Dat God ‘God’ gaat zijn betekent bevrijding, omdat deze God een God is die omziet naar mensen in radicale betrouwbaarheid en toewijding aan hun geluk.

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Wat merk ik rondom mij van het aanbreken van die nieuwe tijd

waarin God ‘God’ wil zijn voor zijn mensen, voor mij?

– Hoe en tegenover wie kan ik mij daarvoor engageren?

*   Nog een mooie tekst                                                     uit: Wie zegt gij?

Wanneer God begint te heersen, dan mag je zeggen: “Gelukkig de armen, de treurenden, de zachtmoedigen, de rechtvaardigen, de barmhartigen, de zuiveren van hart, die vrede stichten en vervolgd worden omwille van de gerechtigheid.

Voor Jezus is de toekomst onmiskenbaar begonnen: “Koningen en profeten hebben ernaar verlangd te zien wat gij ziet maar ze zagen het niet, te horen wat gij nu hoort, maar ze hoorden het niet.” (Lucas 10,24)

*   Gebed                                               uit Luc Maes, “Bouw mijn kerk weer op”

Heer Jezus, Gij roept en zendt ons om in uw spoor

aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te maken, blinden te helpen zien, genade te zijn voor mensen.

Vervul ons met de kracht van uw Geest,

opdat wij ons geloof concreet kunnen maken

in woorden en daden van liefde,

in een leven van barmhartigheid en gerechtigheid.

Help ons om “genade” te zijn in deze wereld

en ieder mens echt leven te gunnen

door onze inzet en ons levenswijze. Amen!

*   Opdracht

In deze tijd dat warme lichamelijke uitingen

van aandacht en bezorgdheid niet kunnen,

kan ik toch via telefoon, mail, … mensen nabij zijn.

Voor wie probeer jij vandaag ‘zalvend als olie’ te zijn?

*   Als er kinderen meestappen…

Jezus brengt goed nieuws aan de mensen!

In de kranten en op TV klinkt veel slecht nieuws.

Maar het is net alsof we deze weken opnieuw hebben geleerd

om ook het goede nieuws te vertellen!

Welk ‘goed nieuws’ heb jij de voorbije dagen gehoord?

Willen we straks thuis eens in de kranten zoeken

en een eigen goed-nieuws-krant maken?

 

WITTE DONDERDAG

Vandaag – Witte Donderdag – krijg je voor jouw bezinningstocht drie opstapjes mee: we mijmeren rond de voetwassing, de instelling van de eucharistie en de tocht naar de hof van Olijven

 

Eerste opstapje: VOETWASSING

*   Inleiding

Bij zijn afscheid stelt Jezus krachtige gebaren,

die de betekenis van zijn leven samenballen.

Het eerste is: de voetwassing…

*   Uit het Evangelie                                                  Johannes 13,1-15* BGT

Het was vlak voor het Joodse Paasfeest.

Jezus wist dat nu voor Hem het beslissende moment gekomen was.

Tijdens het eten stond Jezus op.

Hij trok zijn kleren uit en deed een doek om zijn middel,

alsof Hij een slaaf was.

Hij deed water in een bak

en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen.

Hij droogde hun voeten af met de doek die Hij omgedaan had.

Daarna zei Hij:

“ Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?

Jullie noemen Mij ‘Meester’ en ‘Heer’.

       En dat is goed, want dat ben Ik.

En toch heb Ik jullie voeten gewassen.

Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen! ”

*   Duiding

Witte Donderdag is de dag bij uitstek waarop Jezus toont hoezeer Hij ons bemint. Met de woorden van psalm 5 zegt Hij tegen elk van ons: “Ik kom bij jullie aan huis en kniel”.

Wij, mensen, houden van iemand omdat die persoon ons goed heeft gedaan, of omwille van zijn kwaliteiten, of omdat zij of hij lief, mooi, competent is en ons gelukkig maakt.

Jezus keert dit helemaal om: Hij bemint ons niet omdat we het verdienen. Hij, die de zoon van God is, verlaagt zich tot een slavendienst. Hij wast niet alleen de handen, maar ook de voeten, ook bij Petrus die Hem driemaal zal verloochenen en ook bij Judas die klaar staat om Hem te verraden.

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Hoe onderscheidt Gods liefde zich van de mijne?

– Wiens voeten zou ik wel of niet willen wassen?

– Wie zou mijn voeten mogen of niet mogen wassen?

*   Nog een mooie tekst            uit G. Danneels en I. Driessen “Over de drempel”

Vandaag wil ik beminnen wie ik het eerst ontmoet op mijn weg. Dat kan een reisgenoot zijn aan wie ik mijn plaats afsta in een overvolle morgentrein, of iemand die ik voor laat gaan in het verkeer, of ik stel het niet meer uit een zieke te gaan bezoeken,… Zelfs de voeten van wie me pijn heeft gedaan wil ik wassen, want “Als Ik, jullie heer en meester, de voeten was, dan moeten jullie ook elkaars voeten wassen”.

*   Gebed                                                                                    Iny Driessen

Heer Jezus, zet ons op het spoor om U te verheerlijken:

door troostende woorden en gebaren,

door anderen te laten delen in wat wij hebben,

door ons helemaal toe te wijden aan U en aan elkaar.

*   Opdracht

Stel vandaag één eenvoudige daad van dienstbaarheid, als teken dat je in Jezus’ voetspoor wil treden…

*   Als er kinderen meestappen…

Welk taakje in huis vind je echt niet leuk?

Wat denk je: zou je vandaag aan jouw ouders vragen of je net dat taakje mag doen, om te tonen dat je Jezus wil volgen?

Tweede opstapje: EUCHARISTIE

*   Inleiding

En dan volgt er dadelijk een tweede sterk gebaar:

Jezus balt de betekenis van zijn leven samen

in de tekenen van Brood en Wijn…

*   Uit een brief van Paulus                                    1 Korintiërs 11,23-26 BGT

Ik heb jullie al eens verteld over de nacht

waarin onze Heer Jezus Christus gevangen werd genomen.

Ik heb het van de Heer zelf gehoord.

’s Avonds bij de maaltijd nam Jezus een brood.

Hij dankte God en Hij brak het brood in stukken.

En Hij zei tegen zijn leerlingen:

“ Kijk, dit is mijn Lichaam. Ik zal sterven voor jullie.

Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw

om aan Mij te blijven denken. ”

Na het eten nam Jezus een beker wijn. Hij zei:

“ Mijn bloed zal vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden.

Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken.

Drink steeds opnieuw uit deze beker

om aan Mij te blijven denken. ”

*   Duiding                                           naar: Luc Maes, Bouw mijn kerk weer op”

In dit getuigenis van Paulus klinken vier werkwoorden: nemen, zegenen, breken en delen.

Nemen: wij zijn door Hem uitverkoren, ieder van ons is ‘een parel in Gods ogen’. Vanuit dit besef kunnen wij danken en vieren.

Zegenen: is goed spreken, goede dingen zeggen over iemand, bevestigen dat elke mens bijzonder is en geliefd wordt, niettegenstaande zijn of haar falen.

Breken: breken brengt ons bij de gebrokenheid in elke mens en toch blijven wij uniek en bemind. Het kruis (van onze gebrokenheid) opnemen kunnen wij niet op eigen houtje. Dit is de kracht van het verrijzenisgeloof.

Delen: God en Jezus geven zich aan ons, wij delen in hun leven dat sterker is dan elke vorm van gebrokenheid. Daardoor verleggen wij het centrum van ons leven in de andere.

Eucharistie vieren is een wonderlijk gebeuren waar God in Jezus naar ons toekomt. Doorheen nemen, zegenen, breken en delen zet God ons op weg naar elkaar. Zo worden wij samen “het Lichaam van Christus”.

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Wanneer ervaar ik een eucharistieviering als ‘deugddoend’?

– Nemen, zegenen, breken, delen: welk van deze vier werkwoorden

spreekt mij het meeste aan?

*   Nog een mooie tekst                                                naar Kard. Danneels

Jezus blijft bij ons onder de vorm van brood en wijn.

Hij is er, in klein formaat.

De eucharistie is ons ware geluk:

de aanwezigheid van de Heer in ons midden.

Wij zullen nooit meer alleen zijn.

De eucharistie is een mysterie van aanwezigheid, nabijheid, voedsel, overgave, verrijzenis, vertrouwen op een leven na de dood.

*   Gebed                                              uit: Luc Maes, “Bouw mijn kerk weer op”

Wij danken U, God.

Gij neemt ons zoals we zijn. Gij zegent al het goede in ons.

Gij helpt ons om met onze gebrokenheid om te gaan.

Gij zet ons op weg om ons te geven.

Wij danken U, telkens als wij eucharistie vieren.

Laat ons daarin de kracht vinden

om andere mensen te nemen zoals ze zijn,

om het goede in hen te zegenen,

om hun gebrokenheid te helpen dragen,

om te geven en te delen tot verbondenheid.

Zo willen wij ‘Lichaam van Christus’ zijn in onze wereld.

Amen.

*   Als er kinderen meestappen…

     Jezus houdt met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal…

Naast de bekers voor de maaltijd, heeft de tekenaar een aantal wijnglazen in zijn prent verstopt? Hoeveel vind jij er?

 

 

Derde opstapje: HOF VAN OLIJVEN

*   Inleiding

De avond van het Laatste Avondmaal

volgt er nog een nieuwe etappe.

Jezus stapt met zijn apostelen naar ‘de Hof van Olijven’.

Hij beseft dat Hij daar zal worden gevangen genomen…

*   Uit het Evangelie                                                     Marcus 14,32-36 BGT

Ze gingen op weg naar de Olijfberg

en kwamen op een plek die Getsemane heette.

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

“ Ik ga bidden. Blijf hier wachten tot Ik terugkom”.

Hij nam alleen Petrus, Jakobus en Johannes mee.

Toen werd Jezus onrustig en bang. Hij zei:

“ Ik houd het niet meer uit, zo verdrietig ben Ik.

Blijven jullie maar hier, en zorg dat je wakker blijft. ”

Jezus liep een klein stukje verder.

Hij knielde op de grond en begon te bidden:

“ Vader, alstublieft! Geef dat Ik niet hoef te lijden.

Abba, Vader, voor U is alles mogelijk.

Houd toch dit zware lijden bij Mij weg.

Maar doe alleen wat U wilt, niet wat Ik wil… ”

*   Duiding

– In nood bidt Jezus tot zijn Vader. Ook mensen doen dat, zij knielen, steken een kaarsje aan, bezoeken een bedevaartsoord,… Er is niets fout met ‘bidden als het moeilijk gaat’…

– Jezus vraagt uitdrukkelijk aan zijn vrienden: “Blijf hier wachten”. Wij weten dat ze in slaap zullen vallen, dat het hen niet lukt…

– Eerst smeekt Jezus zijn Vader uitdrukkelijk om dat lijden weg te nemen… maar al biddend vindt Hij de kracht om zijn Weg ten einde te gaan…

– We zien hier een heel menselijke Jezus: zo kan Hij nog beter onze tochtgenoot zijn!

*   Enkele aanzetten om biddend op weg te gaan:

– Ik kan mij mensen die lijden, verdriet hebben, in de put zitten, … voor ogen halen, in stilte hun naam noemen en voor hen een Onzevader en een Weesgegroet bidden…

– Ik kan voor mezelf bidden opdat er mensen rondom mij zouden zijn als ik in nood ben…

– In deze tijd van nood mag ik bidden om geloof, kracht en vertrouwen. Psalm 27 kan mij helpen: “De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?”

*   Nog enkele sterke teksten

U lijdt, U lijdt in mij: ik ben de hof van Olijven.                         Reninca

De bomen staan er krom van pijn

en het groen rilt er heimwee – zacht in de avondwind …

Uw vrienden slapen,

en heuvelende paden lokken U verder en dieper

voorbij het ijdel ruisen van de waterval.

U weent … U weent in dit bladstil uur over U zelf en over de wereld.

Ik weet niet wat aan mij gebeurt, ik sluier mij met de schemering,

nu uw eenzaamheid mij overmant, nu ik uw klacht hoor, Christus …

Christus, U die zich als een arme

dicht bij elke mens verborgen houdt,

U bent er, ondanks onze twijfels.

In de stilte van God, of in de menselijke eenzaamheid

maakt U het ons mogelijk met U te bidden:

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”

Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?        uit Psalm 22

U bent ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.

“Mijn God”, roep ik overdag en U antwoordt niet,

’s nachts en ik vind geen rust.

U bent de heilige, die op Israëls lofzangen troont.

Op U hebben onze voorouders vertrouwd;

zij hebben vertrouwd en u verloste hen,

tot U geroepen en zij ontkwamen,

op U vertrouwend werden zij niet beschaamd.

Blijf niet ver van mij,

want de nood is nabij en er is niemand die mij helpt.

Heer, houdt U niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp.

*   Als er kinderen meestappen…

We stappen drie minuten in stilte

voor alle zieken,

voor alle mensen die de voorbije dagen gestorven zijn,

voor de oma’s en opa’s die zich eenzaam voelen …

 

GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag is een dag met een dubbel gevoel. Hoe groot rouw en verdriet ook zijn, er is een beginnende vreugde: we herdenken dat Jezus bevrijding bracht voor alle mensen. De hele viering van Goede Vrijdag verwijst al naar Pasen. In de benaming ‘goed’ zit een geloofsbelijdenis: omdat we geloven dat Jezus Christus verrezen is, verliest de dood zijn onontkoombaarheid en het lijden zijn vernietigende kracht.

Eerste opstapje: JEZUS ZWIJGT

*   Inleiding

We volgen de weg die Jezus gegaan is ten einde toe in drie stappen. Jezus komt bij Pontius Pilatus, maar zwijgt. Op Goede Vrijdag zwijgen ook de klokken en het kerkorgel. De tijd staat een ogenblik stil.

*   Uit het Evangelie                                                        Marcus 15,1-5 BGT

’s Ochtends vroeg kwamen

alle priesters, wetsleraren en leiders van het volk bij elkaar.

Ze overlegden wat ze met Jezus zouden doen.

Ze lieten Hem vastbinden, namen Hem mee

en brachten Hem bij Pilatus, de Romeinse  bestuurder.

Pilatus vroeg aan Jezus: “Bent U de koning van de Joden?”

Jezus antwoordde: “U zegt het zelf!”

De priesters begonnen veel slechte dingen over Jezus te vertellen.

Daarom vroeg Pilatus weer aan Jezus:

“ Waarom zegt U niets terug?

Zij vertellen allerlei slechte dingen over U. En U zegt niets? ”

Maar Jezus bleef zwijgen…

*   Duiding

– De tekst getuigt van de stilte die deze dag kenmerkt: ondanks alle beschuldigingen zwijgt Jezus. Dit bijna tot wanhoop van Pilatus die Hem daarop aanspreekt.

– Er klinkt toch ook wat verbazing in de stem van Pilatus dat Jezus de koning van de Joden genoemd wordt.

– Het koningschap van Jezus is niet zoals wij dat begrijpen. De koning is ook knecht. Jezus zwijgt, hoewel Hij de kans heeft om zichzelf te redden. En Hij blijft trouw aan het verbond dat Hij steeds weer verkondigde: de liefde tot het uiterste, zelfs de liefde voor de vijand, in dit geval de priesters die veel slechte dingen over Hem vertellen.

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Goede Vrijdag: een dag met een dubbel gevoel

Waar zien wij vandaag het goede in ons leven? Kunnen wij door het negatieve heen kijken? Waaruit putten wij hoop?

– Jezus zwijgt en blijft zwijgen

De stilte is soms confronterend. Durven wij ruimte maken voor stilte? Laten wij de stilte in ons leven spreken? Luisteren wij naar de stilte rondom ons? Kennen wij mensen die in stilte andere mensen bijstaan?

– Jezus verdedigt zich niet.

Hebben wij oog voor wie geen stem heeft? Durven wij de mensen zonder stem verdedigen?

*   Nog een mooie tekst                                                        Toon Hermans

Als je het over God wilt hebben

kan je beter helemaal niets zeggen

en in het gras gaan zitten

geen vergelijking maken

geen beelden oproepen

alle orgels laten zwijgen

alle boeken dicht

helemaal niets lezen of doen

Dan zou zich misschien iets openbaren.

*   Gebed

Barmhartige God,

Wees ons nabij, zend uw liefde naar ons.

Begeleid ons op onze levensweg,

bij vreugde, maar ook bij zorgen, verdriet en lijden.

Steun ons wanneer wij zelf een kruis moeten dragen

of het kruis helpen dragen van mensen rondom ons.

Dat vragen wij U in Jezus’ naam.

Amen.

*   Opdracht

Hoe klinkt de stilte buiten ons én in ons? Maak het drie minuten stil en vertel of noteer daarna wat je allemaal gehoord hebt in de stilte. Dat kunnen buitengeluiden zijn, maar dat kan ook je innerlijke stem zijn.

Tweede opstapje: KRUISWEG

*   Inleiding

Jezus draagt zijn kruis, maar Hij doet dat niet alleen. Dat is meteen een oproep aan ons. Het kruis is een symbool van verzoening. Het brengt de horizontale en verticale dimensie samen, hemel en aarde. Het kruis verwijst ook naar de vier windrichtingen die samenkomen. Tegelijk is het kruis symbool van het lijden en de dood van Jezus, en bij uitbreiding van alle vormen van lijden en dood in de wereld.

*   Uit het Evangelie                                                 Marcus 15,20b-24a BGT

Toen brachten de soldaten Jezus weg

om Hem aan het kruis te hangen.

Er kwam net een man de stad in.

Het was Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus.

Hij moest van de soldaten meekomen om het kruis te dragen.

Ze brachten Jezus naar de plaats Golgotha.

Die naam betekent ‘Schedelplaats’.

Daar gaven ze Jezus wijn met daarin een middel tegen de pijn.

Maar Jezus wilde de wijn niet opdrinken.

Toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis…

*   Duiding

– Kruisiging was een straf die afkomstig was uit het Oosten. De Romeinen pasten die toe op staatsgevaarlijke misdadigers. Dat de mensen de kruisdood vroegen aan Pilatus kan erop wijzen dat ze in Jezus een gevangene van de Romeinen zagen, helemaal niet een Messias, want die had hen van die Romeinen moeten verlossen. Cicero omschreef kruisiging als ‘de wreedste en walgelijkste van alle straffen’. De kruisdood werd in 313 na Chr. door keizer Constantijn afgeschaft.

– Voor heel de kruisweg van het paleis van Pilatus tot de executieplaats gebruikt Marcus slechts twee verzen.

– Alleen Marcus vertelt bij Simon van Cyrene dat hij de vader is van Alexander en Rufus. Het lijkt erop dat zijn zonen bekende mannen waren in de christelijke gemeente van toen.

– De naam Golgotha kan ontleend zijn aan de vorm van de heuvel, maar kan ook herinneren aan een legende die vertelt dat daar de schedel van Adam begraven ligt.

– ‘Wijn met een middel tegen de pijn’ is waarschijnlijk wijn met mirre, een verwijzing naar de drie geschenken van de drie wijzen uit het Oosten.

*   Enkele aanzetten ter bezinning

Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen.

Welke kruis dragen wij? Helpen wij mensen hun kruis te dragen? Op welke manier zijn wij onze medemensen nabij?

Hoe willen wij tijdens en na deze coronatijd mee onder het kruis van mensen gaan staan en niet weglopen?. . .

*   Nog een mooie tekst                      Broederlijk Delen – Vastenkalender 2010

Ik zal er zijn als je verraden wordt door een goede vriend.

Ik zal er zijn als je terechtstaat in een oneerlijk proces.

Ik zal er zijn als je familie en je vrienden je in de steek laten.

Ik zal er zijn als men je vals beschuldigt.

Ik zal er zijn als je onrecht aangedaan wordt.

Ik zal er zijn als je bespot wordt.

Ik zal er zijn als je op een laffe manier afgetuigd wordt.

Ik zal er zijn als je gemarteld wordt.

Ik zal er zijn als je weerloos en totaal uitgeput

voor het grote publiek te kijk wordt gezet.

Ik zal er zijn als je pijn ondraaglijk is.

Ik zal er zijn als je met de moed der wanhoop je kruis draagt.

Ik zal er zijn

als men je behandelt als een misdadiger van het ergste soort.

Ik zal er zijn als je geëxecuteerd wordt.

Ik zal er zijn als jij je door God in de steek gelaten voelt.

*   Gebed

God,

strek uw zegenende handen uit over ons en over al die mensen

voor wie uw eigen Zoon de pijnen heeft doorstaan,

verwerping, vernedering, verlatenheid tot in de diepste diepten.

In alle eenzaamheid heeft Hij, Uw zoon en onze broeder,

de doortocht gemaakt

door de duistere nacht naar de morgen van het licht,

zonder U los te laten, zonder ons op te geven.

God, laat zijn zwijgende liefde onze grote woorden overstemmen;

laat zijn zachte kracht onze hardheid overwinnen;

laat zijn offer ons bewegen tot overgave aan U en aan elkaar.

Amen.

*   Opdracht

Ga op zoek in de natuur rondom je naar een kruis. Misschien zie je ergens een kruis staan in het landschap? Of misschien wil je er een maken voor de mensen die na je zullen komen? Neem dan gerust een foto als herinnering. Misschien wil je zelf een kruis maken met materiaal dat je vindt? Neem het kruis dan gerust mee naar huis.

Derde opstapje: Jezus sterft aan het kruis

*   Inleiding

Jezus kruisdood verloopt in het donker. Het is stil, er wordt niets gezegd. Jezus doorbreekt deze stilte met een gebed tot zijn Vader. Het lijkt wel doffe ellende. Maar doorheen het donker, doorheen het lijden klinkt er ook hoop en schemert de verrijzenis door.

*   Uit het Evangelie                                                   Marcus 15,33-39* BGT

Om twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land.

Drie uur lang bleef het donker…

Toen, om drie uur ’s middags, riep Jezus luid:

“ Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij alleen gelaten!? ”

Jezus gaf een luide schreeuw. Toen stierf Hij…

De Romeinse officier, die bij het kruis stond, zag hoe Jezus stierf.

En hij zei: “Geen twijfel mogelijk! Hij was de Zoon van God!”

*   Duiding

– Het moment van sterven verloopt in het Marcusevangelie volledig in het donker. De duisternis lijkt te verbeelden dat met Jezus’ dood het licht en de hoop voorgoed verloren gaan. Hiertegenover staat dat met Pasen ‘de zon op is’.

– De woorden ‘mijn God, mijn God, waarom hebt U mij alleen gelaten!?’ staan ook aan het begin van psalm 22. Jezus bidt zo tot zijn Vader. De eerste verzen van deze psalm zijn een uitroep van zeer diepe ellende, van verlatenheid. Doorheen de psalmtekst komt er echter vertrouwen in God, zelfs in de verrijzenis: ‘Voor altijd mogen jullie leven.’ In die diepe ellende, in dat lijden is er hoop.

– De Romeinse officier staat in het Nieuwe Testament voor de niet-joden. Het is dus een heiden die aan het kruis Jezus’ hoogste titel of identiteit uitspreekt: Zoon van God. Hij is dus meer dan de Messias. Voor Marcus is het belangrijk dat een heiden deze uitspraak doet. Het is het begin van de bekering van de heidenen tot het geloof in Jezus Christus als de verrezen Heer, Zoon van God.

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Jezus bidt aan het kruis tot zijn Vader

Wat doe en zeg ik als ik zwaar te lijden heb onder wat anderen mij aandoen? Kom ik uiteindelijk tot gebed?

– Jezus gaf een luide schreeuw. Toen stief Hij

Wat doet het mij te vernemen dat iemand zo consequent leefde, dat Hij er de dood op een kruis voor over had?

Kan ik geloven dat God hoe dan ook iets goeds doet voortkomen uit het lijden van onschuldigen vandaag?

– De Romeinse officier zegt: “Geen twijfel mogelijk! Hij was de Zoon van God! ”

Zou ik dat ook kunnen zeggen? Wat bedoel ik daar dan mee?

*   Nog een mooie tekst                                                        Carlos Desoete

Zijn keuze stond vast.

Hij zou van mensen houden,

van elke mens zoals hij was en zoals hij maar was.

Van elke mens met al zijn goed en kwaad

en dwars door al zijn moeilijkheden heen zou Hij houden,

vooral van hen van wie niemand hield.

Hij zou voor ze opkomen

voor alles wat een mens meer mens maakt,

meer beeld van God, die liefde is,

en tegen alles wat dit beeld van God verduistert.

Zijn ja aan de mens was het radicale neen

     aan elk bezit en macht ten koste van de mens.

Het was zijn keuze, zijn diepste bestemming als Mens van God.

Door die Geest en door geen andere werd Hij gedreven,

ook toen het gevaarlijk werd, toen ze Hem allen in de steek lieten,

Hem alleen lieten

met zijn angst voor het kruis dat niet meer te ontwijken was.

Zijn keuze was echt.

*   Gebed

God, vertrouwvol is Jezus de dood ingegaan

in het geloof dat dit het einde niet is.

Wij vragen U:

geef ons de kracht ons eigen kruis te dragen

en om andermans kruis te helpen dragen.

Wees Gij onze kracht en onze troost.

Beadem ons met Uw Geest,

vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.

*   Opdracht

Doorheen de ellende de schoonheid zien. Het is niet altijd makkelijk. Benoem op het einde van deze dag of tocht drie zaken of gebeurtenissen de je vandaag of de voorbije week gehoord (of gezien, of meegemaakt) hebt en die jou hoopvol stemmen.

Zoek drie stenen die deze drie hoopvolle momenten vertegenwoordigen. Draag deze stenen mee als aandenken op je tocht. Je kan de stenen ook opnieuw gebruiken, telkens als herinnering aan de lichtpuntjes van elke dag.

 

Goede Vrijdag      voor kinderen & gezinnen

Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus is gestorven aan het kruis. Waarom wordt deze dag dan toch Goede Vrijdag genoemd? Er is daar toch niets ‘goeds’ aan? Goede Vrijdag heeft te maken met de betekenis van de dood van Jezus. Door te sterven en daarna op te staan uit de dood bracht hij bevrijding voor alle mensen. Christenen geloven dat het leven niet eindigt met de dood. Eigenlijk is Goede Vrijdag een ‘Dankjewel, Jezus’ vrijdag!

We lezen het lijdensverhaal van Jezus waarin we horen hoe hij is gevangen genomen, zijn kruis draagt en sterft. In sommige parochies komt men rond 15.00 uur bijeen voor de kruisweg. Deze kruisweg herinnert aan de weg die Jezus ging van het paleis van Pilatus, waar hij veroordeeld werd, naar de berg Golgotha en bestaat uit veertien staties of halteplaatsen, waar telkens een feit uit de kruisweg van Jezus wordt herdacht. Wij doen vandaag een kortere tocht met drie stops.

Inleidend verhaaltje                                      naar een verhaal uit Scandinavië

                                                                                                  (Bron: Bijbel in 1000 seconden)

Lang geleden wilden de dieren God danken voor alles wat ze van Hem hadden gekregen. Maar… waar was de berg waarop ze dat konden doen? De slak wist het: ‘Die berg staat aan het einde van de wereld. Kom, ik wijs jullie de weg.’ De slak ging naar de berg, de dieren volgden hem. De weg die liep over bergen en dalen konden de dieren gemakkelijk volgen, want de slak liet een spoor achter, dat zo glinsterde, dat ze het niet alleen overdag, maar ook ’s nachts konden zien.

Eindelijk zagen ze de berg die met zijn top in de hemel stond. ‘Kom maar, slak,’ zeiden de dieren, ‘ga jij maar voorop.’ Maar de slak zei niets. Toen klopten de dieren op zijn huisje. Maar de slak was er niet meer. Er was niets meer van hem over. Met al wat hij had, met al wat hij kon, had hij een zilveren, glinsterend spoor achtergelaten om de andere dieren de weg te wijzen.

Eerste opstapje: Jezus zwijgt

*   Uit het Evangelie                          Marcus 15,1-15 (Bijbel in 1000 seconden)

’s Morgens vroeg werd Jezus geboeid. Men voerde Hem weg en leverde Hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg aan Jezus: ‘Bent U de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Zoals U zegt.’

De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen Hem in. Dan vroeg Pilatus aan Jezus: ‘Waarom antwoordt U niet? Hoor eens waarvan ze U allemaal beschuldigen.’ Maar Jezus zei niets. Dit verbaasde Pilatus.

Als er een feest was, liet Pilatus gewoonlijk één gevangene vrij, Nu zat er een zekere Barabbas in de gevangenis, samen met rebellen die een moord hadden gepleegd. De menigte kwam de trap op en riep: ‘Laat een gevangene vrij. Pilatus vroeg: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Maar de hogepriesters hitsten de menigte op: ‘Laat liever Barabbas vrij.’ Pilatus vroeg: ‘Wat moet ik dan doen met Hem die u de koning van de Joden noemt?’ Ze schreeuwden: ‘Kruisig Hem!’ Pilatus vroeg: ‘Welk kwaad heeft Hij eigenlijk gedaan?’ Maar zij schreeuwden nog harder: ‘Kruisig Hem!’ Omdat Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Hij liet Jezus geselen en leverde Hem over om gekruisigd te worden.

*   Duiding en vraagjes

Jezus had eigenlijk niets misdaan. De mensen luisterden naar zijn woorden en hij hield van alle mensen. Dat vonden de joodse leiders niet fijn. Zij voelden zich bedreigd. Pilatus, de Romeinse baas, vond ook dat Jezus niets misdaan had, maar wordt ook bang en veroordeelt Jezus. Jezus verdedigt zich niet en zwijgt.

Hoorde jij al eens iemand zeggen: ‘Ik wil jou niet meer’? Heb jij al eens gevoeld dat men geen kansen meer wilde geven?

*   Opdracht

Zwijgen is soms heel moeilijk. Kan je het 1 minuut stil maken en luisteren naar wat je hoort? Dat kan buiten zijn, maar misschien ook in je hart. Na 1 minuut mag je kort vertellen wat je gehoord hebt.

Tweede opstapje: Kruisweg

*   Uit het Evangelie                         Marcus 15,16-22 (Bijbel in 1000 seconden)

De soldaten namen Jezus mee in het paleis. Daar deden ze een purperen mantel om zijn schouders, en ze vlochten een krans van doornen om die op zijn hoofd te zetten. Dan begonnen ze Hem te groeten: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ Ze sloegen Hem met een stok op het hoofd, spuwden Hem in het gezicht, en knielden voor Hem neer om Hem te huldigen. Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden, namen ze Hem de purperen mantel af, deden Hem weer zijn eigen kleren aan en brachten Hem naar buiten om Hem te kruisigen. Onderweg kwamen ze Simon van Cyrene tegen. Hij kwam net van zijn akker. Ze bevalen: ‘Draag zijn kruis!’ Jezus moest naar Golgotha, een heuvel buiten Jeruzalem.

*   Duiding en vraagjes

Jezus moest het kruis dragen waaraan hij gestorven is. Dat was heel zwaar, maar gelukkig werd hij geholpen. Een ‘kruis’ dragen betekent vandaag dat je niet gemakkelijk hebt en dat je hulp kan gebruiken.

Ken jij mensen die een ‘kruis’ dragen en het niet gemakkelijk hebben? Ben je zelf al ooit door iemand geholpen toen je het moeilijk had? Was het fijn dat je geholpen werd? Wie zou jij kunnen helpen?

*   Opdracht

Ga op zoek in de natuur rondom je een kruis. Misschien zie je ergens een kruis staan in het landschap? Of misschien wil je er een maken voor de mensen die na je zullen komen? Neem dan gerust een foto als herinnering. Misschien wil je zelf een kruis maken met materiaal dat je vindt? Neem het kruis dan gerust mee naar huis.

Derde opstapje: Jezus sterft aan het kruis

*   Uit het Evangelie                         Marcus 15,23-41 (Bijbel in 1000 seconden)

Ze kruisigden Hem om negen uur ’s morgens en dobbelden om zijn kleren. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde: ‘Koning van de Joden.’ Samen met Hem kruisigden ze twee bandieten, één rechts en één links van Hem. Voorbijgangers schudden hun hoofd en riepen: ‘Ha, Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red jezelf en kom van het kruis af.’ Ook de hogepriesters en de Schriftgeleerden spotten: ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden!’ ‘Messias, koning van Israël, kom nu maar van het kruis af, dan zullen we geloven!’ Ook de bandieten die samen met Hem gekruisigd zijn, maakten beledigende opmerkingen.

’s Middags viel er een duisternis over het hele land. Om drie uur riep Jezus luid: ‘Eloi, Eloi, lema sabachtani?’ Dat is in het Nederlands: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten? Sommigen die dat hoorden, zegden: ‘Hoor, Hij roept Elia!’ Een van hen rende weg, doopte een spons in wijn, stak die op een rietstok en wilde Hem te drinken geven. ‘Eens zien of Elia Hem van het kruis komt halen,’ zei hij. Maar Jezus slaakte een luide kreet, en gaf de geest. Wanneer een honderdman zag dat Hij zo stierf, zei hij: ‘Inderdaad, die man was de Zoon van God.’

Op een afstand stonden enkele vrouwen. Ze volgden Hem al van in Galilea en zorgden voor Hem. Toen het avond was ging Jozef van Arimatea naar Pilatus en vroeg: ‘Kan ik het lichaam van Jezus krijgen?’ Pilatus keek verbaasd op. Hij vroeg aan een honderdman: ‘Is die Jezus nu al dood?’ Toen hij hoorde dat Jezus gestorven was, gaf hij het lijk aan Jozef. Die kocht een linnen doek, nam Hem van het kruis af, en wikkelde Hem in het linnen. Hij legde Hem in een graf dat in een rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Twee Maria’s keken toe waar Hij werd neergelegd.

*   Duiding en vraagjes

Jezus sterft aan het kruis zonder kleren. Hij klaagt niet. Vlak voor hij stierf, werd het opeens heel donker. Jezus bad een laatste maal tot God en stierf daarna. De vrienden van Jezus haalden hem van het kruis en waren heel verdrietig.

Soms kan het in het leven ook donker zijn. Heb jij soms moeilijke momenten? Denk jij soms ‘dat kan ik niet, dat lukt mij niet’? Wat helpt jou dan om je beter te doen voelen?

Ken je iemand die gestorven is? Was je toen verdrietig? Wat wil je van die overleden persoon onthouden?

*   Opdracht

De vrienden van Jezus rolden een steen voor het graf en dachten aan de fijne dingen die ze beleefd hadden met Jezus. Zoek een mooie steen en vertel één (of meerdere) fijne dingen die je vandaag of afgelopen week beleefd hebt. Neem de steen mee naar huis en geef hem een mooie plaats.

*   Gebed

Lieve Jezus,

vandaag herdenken we hoe Jij met het kruis op je schouders

door de straten van Jeruzalem liep,

op weg naar de plaats waar Je dood zal gaan.

Net als Jij hebben veel mensen een kruis te dragen

omdat ze ziek zijn, omdat ze in de gevangenis zitten,

omdat ze gepest worden, omdat ze christen zijn,

omdat ze moeten vluchten voor geweld, omdat …

Jezus, Jij houdt van iedereen

en Je wilt bij ons zijn als we blij zijn, maar ook als het niet goed gaat

als we pijn hebben, of verdrietig zijn, als we onrecht meemaken,

als we …

Dan juist wil Jij naast ons staan

en ons meehelpen datgene dat niet fijn is te verdragen.

Daarom draag Jij vandaag ook ons kruis op jouw schouders,

want Jij wilt niet weglopen van verdriet, lijden en dood,

ook niet als het onbegrijpelijk of onrechtvaardig is wat er gebeurt.

Daar zijn wij dankbaar voor.

Dankjewel, Jezus, dat Jij deze weg bent gegaan. Amen.

Goede Vrijdag, alternatief                   kruisweg in Coronatijd

In deze crisis geeft het troost het lijden van Christus te verbinden

met onze eigen angst, ziekte en verdriet. (Kardinaal Wim Eijk)

Eerste statie: Jezus wordt veroordeeld

Pilatus zei: “Ik vind geen schuld in deze man”.

Toch leverde hij Hem uit en zei: “Neem Hem mee en kruisig Hem”.

Voor Jezus is het verdict gevallen: er is geen ontkomen aan. Hij wordt overgeleverd en weet wat Hem te wachten staat. Eenzaam staat Hij daar: Ecce Homo, ziedaar de mens. Omdat Hij volledig mens werd, gaat Hij ook de weg van mensen door het lijden naar de dood.

Ook wij voelen ons deze dagen veroordeeld; we weten niet wat ons nog wacht; het is moeilijk om onze machteloosheid te aanvaarden. Maar we staan niet alleen. Vele initiatieven scheppen verbondenheid; we gaan de weg niet alleen.

Bidden we voor allen die deze dagen lijden door angst en verdriet.

Onze Vader…     Weesgegroet…

Tweede statie: Jezus neemt zijn kruis op zijn schouders

Hij trok de stad uit: zelf droeg Hij zijn kruis.

Het is moeilijk iets te verdragen waar we zelf geen schuld aan hebben. We doen wat we kunnen om het kruis lichter te maken: handen wassen, afstand houden, isolatie. Maar we weten dat dit voor iedereen geldt. Solidariteit maakt ons kruis draaglijk.

Bidden we voor hen die lijden onder isolatie en vereenzaming.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Derde statie: Jezus valt de eerste keer

Het kruis is te zwaar voor Jezus. De weg is lastig.

Hij begeeft onder de zware last.

Ook voor ons zijn de dagen soms te zwaar. Het gemis van mensen rondom ons, de beperkingen, de strenge richtlijnen maken het leven moeilijker. We maken het kruis zwaarder door negativiteit en kritiek. Jezus stond op en vervolgde zijn weg; Hij had in zijn leven zoveel mensen weer rechtop geholpen: de blindgeborene, de melaatsen, de lamme… We kunnen elkaar helpen rechtop te blijven door aandacht, kleine attenties, een kaartje, een berichtje.

Bidden we voor mensen die vooral psychisch lijden.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder

Maria was Jezus altijd nabij gebleven, zelfs in de moeilijkste momenten zei ze: “ja!” Ze bleef in haar Zoon geloven en in de zending die Hij moest volbrengen.

Vandaag zijn er zovele vaders en moeders die door een moeilijke tijd gaan met hun kinderen. Het is niet gemakkelijk om hen zinvol bezig te houden. Er zijn ook vele vaders en moeders nu gescheiden van hun kinderen en kleinkinderen.

Maria kan onze hulp en voorbeeld zijn om doorheen deze tijd onze kinderen bij te staan en samen te ervaren wat de essentie van ons leven is.

Bidden we voor die mensen wiens relatie zwaar onder druk staat door de omstandigheden.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Vijfde statie: Simon van Cyrene

Bij het verlaten van de stad, ontmoetten zij een man uit Cyrene;

ze dwongen hem tot het dragen van Jezus’ kruis.

Simon was een toevallige voorbijganger: hij werd gedwongen om het kruis van Jezus mee te dragen, om het kruis voor Hem te verlichten.

Zo zijn er deze dagen heel wat mensen die willens nillens aan de slag blijven om ons te blijven voorzien van de noodzakelijke dingen. Maar er zijn ook vele mensen die vrijwillig bijspringen en zo de last van het kruis voor ons verlichten: boodschappen doen, een telefoontje, een berichtje, een bloempje… Zij maken de weg wat lichter.

Bidden we voor alle mensen die zich vrijwillig inzetten om voor anderen het leven draaglijk te maken.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Zesde statie: Veronica

Veronica verlicht het lijden van Jezus

door het zweet en het bloed van zijn gezicht te vegen.

Zo zijn er in onze ziekenhuizen veel dokters en verpleegkundigen die met veel toewijding aan onze zieken de nodige medische zorg geven. In hun handen ligt vaak het leven van vele mensen…

Bidden we voor alle mensen in de gezondheidszorg, die door hun mateloze inzet een belangrijke schakel zijn in de strijd tegen het virus.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Zevende statie: Jezus valt een tweede maal

Ondanks de hulp van Simon en de liefdevolle zorg van Veronica

is de weg te zwaar en valt Hij neer.

Jezus bezwijkt onder het hoongelach van de mensen langs de weg en van de soldaten die hem moeten begeleiden.

Ook wij hebben het deze dagen moeilijk om vol te houden en onze tijd zinvol te besteden. We bezwijken soms onder het vele slechte nieuws dat we horen in de media. We ergeren ons aan beelden van mensen die zich niet aan de regels houden. Maar we trekken ons op aan de vele kleine lichtpunten die er ook zijn: mensen die genezen, zovele mensen die vrolijke filmpjes maken en verspreiden, de leuke initiatieven van solidariteit en bemoediging.

Bidden we voor die mensen die met hun creativiteit ons doen lachen en ons behoeden voor verveling en leegheid.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Achtste statie: de vrouwen van Jeruzalem

Een grote massa volk volgde Hem.

Er waren vrouwen bij die om Hem rouwden en weenden.

Jezus wil geen medelijden, Hij nodigt de mensen uit om voor zichzelf te zorgen.

Zo is dat ook in deze tijd. We mogen niet verdrinken in zelfmedelijden, maar we moeten wel de stappen zetten die nodig zijn om onszelf en onze naasten te beschermen. Het blijft moeilijk om niet impulsief te kunnen ingaan op het verlangen van het moment.

Bidden we voor alle mensen die het moeilijk hebben alle inspanningen vol te houden.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Negende statie: Jezus valt een derde maal

Ontmoedigd door de haat en de pijn

valt Jezus voor de derde keer onder de zware last.

Maar Hij staat weer op en gaat het laatste stuk naar Golgotha. Hij wil zijn zending tot het einde toe volbrengen.

Ook voor ons wordt het van dag tot dag zwaarder: de verveling slaat toe, eenzaamheid weegt door en toch mogen we ons niet laten ontmoedigen: ergens aan het eind van de tunnel is er licht. De verbondenheid en de solidariteit zijn waarden die ons recht helpen en ook na deze crisis ten volle zullen gewaardeerd worden.

Bidden we voor onszelf dat we moed houden ook al duurt het langer dan we hadden verwacht.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Tiende statie: Jezus wordt ontkleed

De Schrift moest vervuld worden:

“Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar

en dobbelden om mijn gewaad”.

Daar staat Hij, ontdaan van de laatste waardigheid. Hij heeft niets meer, zelfs om zijn kleren wordt gedobbeld. Met lege handen moet Hij zich volledig overgeven aan wat gebeuren gaat.

Zo voelen ook wij ons nu: vele mensen zijn in financiële onzekerheid beland, omdat ze hun zaak moesten sluiten of niet kunnen gaan werken. We weten niet waar we voor staan, wat nog op ons afkomt. Het zelf niet in de hand hebben is een gevoel dat ons onzeker maakt. We voelen ons kwetsbaar. Er wordt een beroep gedaan op ons vertrouwen in de maatregelen die van hogerhand worden genomen.

Bidden we voor alle mensen die zwaar te lijden hebben onder de financiële en materiele gevolgen van deze crisis.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Elfde statie: de kruisiging

Pilatus had een opschrift laten maken

en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde:

Jezus van Nazareth, de Koning van de Joden.

Als een misdadiger wordt Hij aan de schandpaal van het kruis geheven. Maar ook dan blijft Hij mild en vergevensgezind voor de misdadiger naast Hem die hetzelfde lot ondergaat. “Gij zult met mij in het paradijs zijn”

Toen het coronavirus meer en meer om zich heen greep, leek ons lot ook bezegeld: ondanks onze wetenschap en gezondheidszorg was er een virus waar we geen vaccin en geen geneesmiddel voor hadden. Velen onder ons zijn slachtoffer.

Bidden we voor de mensen die het moeilijk hebben en die de toestand als uitzichtloos ervaren.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Twaalfde statie: Jezus sterft

Alles is volbracht. Jezus boog het hoofd en gaf de Geest.

Jezus keert weer naar de Vader die Hem gezonden heeft. Zijn zending is volbracht. In zijn laatste ademtocht geeft Hij de Geest: niet het leven is uit Hem geweken; het uur van de Verrijzenis wordt al aangekondigd.

Het is een beetje het kleine sterven: we moeten vele dingen loslaten die we zo belangrijk vinden of die we zo graag deden. Veel staat op losse schroeven. Maar we mogen blijven dromen, toekomstplannen maken. Hopen en geloven dat het goede en het schone overleeft.

Laten we bidden voor alle mensen die de strijd tegen het virus verloren en gestorven zijn.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Dertiende statie: de kruisafneming

De honderdman en die bij Jezus de wacht hielden zei:

“Waarlijk deze was de Zoon van God”

Terwijl zijn dode lichaam op de schoot van zijn moeder wordt gelegd, krijgt Jezus de erkenning voor wie Hij was.

Zo gaat het nu ook met ons: nu we een aantal dingen moeten missen, voelen wij de waarde ervan. Nabijheid, een handdruk, een schouderklopje, een zoen, een knuffel. Vooral in zware tijden hebben we er behoefte aan. We moeten vindingrijk zijn om elkaar toch voldoende menselijke warmte te geven.

Bidden we voor hen die geliefden verloren hebben en achterblijven met verdriet en gemis.

Onze Vader…    Weesgegroet…

Veertiende statie: de graflegging

Jezus wordt gebalsemd en in een nieuw graf gelegd.

Hij krijgt een koninklijke behandeling die Hij nog nooit gehad heeft. Nu is er nog alleen berusting en stilte.

Ook wij hebben in deze tijd nood aan rust en stilte; tijd van bezinning en gebed.

Zo kunnen we de uitdagingen van deze tijd aan en kunnen we voor elkaar licht en warmte blijven.

Bidden we voor alle mensen die elkaar troosten, wegen zoeken om met elkaar te bidden, elkaar bemoedigen en voor anderen een rustige baken zijn.

Onze Vader…   Weesgegroet…

Vijftiende statie: Jezus staat op uit het graf

Waarom zoekt gij een levende bij de doden?

Hij is niet hier, Hij gaat u voor naar Galilea!

Zoals Jezus had voorzegd, is het ook gebeurd: de steen is weggerold; Hij is verrezen.

Ook voor ons komt de tijd dat we weer kunnen juichen en zingen, elkaar vastnemen en samen vieren.

De dood heeft niet het laatste woord. De liefde overwint alles.

In onze kruisweg is dat gaandeweg duidelijker geworden, laat ons dat koesteren!

 

STILLE ZATERDAG

Inleiding

Stille Zaterdag is een dag

waarin niets hoeft, maar veel kan gebeuren…

Als het lijden pijn doet, is er eerst nood aan ‘een open ruimte’.

Niet teveel zeggen, gewoon er zijn,

in de spanning tussen lijden en hoop,

tussen Goede Vrijdag en Pasen gaan staan …

Door dit al wandelend te doorleven,

mogen we deze Stille Zaterdag zijn diepste betekenis geven. Hopelijk helpt dit ons

om diep van binnen te verlangen naar verrijzenis,

zodat we deze avond en morgen

op een meer intense wijze Pasen kunnen vieren …

*   Uit het Evangelie                                                 Marcus 15,46-16,3 BGT

Josef haalde het lichaam van Jezus van het kruis af.

Hij wikkelde het lichaam in een doek, die hij gekocht had.

Daarna legde hij het in een graf.

Het was een graf, dat was uitgehakt in de rots.

Josef rolde een steen voor de ingang.

Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Joses,

zagen waar Jezus begaven werd.

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala,

Maria de moeder van Jakobus, en Salome

olie met een fijne geur.

Daarmee wilden ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen.

Op zondag gingen ze naar het graf.

Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.

Onderweg zeiden ze tegen elkaar:

“ Wie zal voor ons de steen wegrollen

die voor de ingang van het graf ligt. ”

Het was namelijk een erg grote steen…

*   Duiding – opdracht – aanzet tot bezinning

– Het evangelieverhaal van Goede Vrijdag eindigt met het rollen van een steen voor het graf. En als de vrouwen op de ochtend van Pasen naar het graf stappen, vragen ze zich af: “Wie zal de steen wegrollen”?

– Stille Zaterdag is dus de tijd dat de steen voor het graf ligt …

Als we lijden hebben meegemaakt, is het blijkbaar goed dat dit met een steen wordt bedekt en onder die steen even mag rusten… Tot het moment dat de steen kan worden weggerold.

– We nodigen je uit om tijdens jouw tocht een steen op te rapen.

En denk dan even na wat het lijden en de pijn is, dat nog onder jouw steen rust:

° lijden dat je zomaar overkomt (bijv. het sterven van een geliefde,

verlies van gezondheid,…)

° lijden dat mensen jou/elkaar aandoen (bijv. een conflict)

° lijden om jouw eigen falen, zwakte, onmacht,…

Het is goed dat je dat lijden en die pijn de nodige tijd onder die steen laat rusten.

Wat heeft zeker nog tijd nodig ?

Of zie je bij jezelf ook lijdenservaringen die inmiddels voldoende geheeld zijn, zodat de steen stilaan kan worden weggerold?

*   Tekst: “Het is al eens gebeurd”                                       Carlos Desoete

Het is al eens gebeurd, weet je,

dat de nacht verdrongen werd door de opgaande zon.

Het is al eens gebeurd, weet je,

dat de koude van de winter moest wijken

voor de warmte van de lente.

Het is al eens gebeurd, weet je,

dat een dode boom nieuwe scheuten kreeg.

Dat is al meer dan eens gebeurd.

Waarom zouden wij dan halsstarrig blijven beweren

dat we machteloos zijn, dat dood ‘dood’ is?

*   Gebed op Stille Zaterdag

Jezus, laat me met Jou opstaan uit dood!

Laat ook voor mij iets nieuws beginnen!

Jij was er zeker van. Dus werd het zo.

Ik ben onzeker – ik ben een twijfelaar …

Ondanks mezelf, laat het toch zó worden.

*   Als er kinderen meestappen…

– Raap een steentje op…

– Weet je wat deze uitdrukkingen betekenen:

° Een ezel stoot zich geen tweemaal aan eenzelfde steen…

° Die mens heeft een hart van steen…

° Er valt een steen van mijn hart…

° Zij geeft hem stenen voor brood…

° Wie werpt de eerste steen?…

° Ieder draagt een steentje bij…

– Hoe kan je met stenen andere mensen pijn doen?

(kijk even terug naar de spreuken)

– Welke goede dingen kan je met stenen doen?

 

PASEN

*   Inleiding

Tussen de begrafenis van Jezus op Goede Vrijdag en de vreugde van de verrijzenis op Paasdag beleven we twee momenten die in de geschriften volledig afwezig lijken te zijn.

Goede Vrijdag beëindigen wij de viering met het evangelie van de graflegging.

De Stilte van Stille Zaterdag wordt niet vermeld bij de evangelisten. Het was gewoon sabbat. Wij houden toch een bezinnend waken omdat ook Stilte helend kan zijn.

In het Verrijzenisevangelie stellen wij vast dat Jezus al verrezen is uit de dood als de vrouwen bij het graf komen. Het was al gebeurd, maar toch waren zij de eerste getuigen van de Geboorte van ons Geloof.

Het ís Pasen. In Jezus kunnen wij de dood overwinnen.

*   Uit het Evangelie                                                              Marcus 16,1-7

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala,

Maria de moeder van Jakobus, en Salome, olie met een fijne geur.

Daarmee wilden ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen.

Op zondag gingen ze naar het graf.

Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.

Onderweg zeiden ze tegen elkaar:

“ Wie zal voor ons de steen wegrollen

die voor de ingang van het graf ligt. ”

Het was namelijk een erg grote steen…

Maar toen ze bij het graf kwamen,

zagen ze dat de steen al weggerold was.

De vrouwen gingen het graf binnen.

Daar zagen ze een jonge man zitten.

Hij zat aan de rechterkant en hij droeg witte kleren.

De vrouwen schrokken vreselijk.

Maar de jonge man zei:

“ Jullie hoeven niet bang te zijn.

Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazaret.

Hij is gestorven aan het kruis. Maar Hij is opgestaan uit de dood.

Hij is niet hier. Kijk, hier heeft Hij gelegen… ”

De jonge man zei verder:

“ Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan.

En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat.

En dat ze Hem daar zullen zien.

Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft. ”

*   Duiding

“Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.” Zo zongen wij gisteren nog.

In de loop van het kerkelijk jaar wordt er nogal wat gewacht. Het begint met de 40 dagen van de Advent, Jezus die veertig dagen in de woestijn verblijft. Wij die 40 dagen trachten te bezinnen, ons voor te bereiden op wat vandaag te gebeuren staat. Deze week hoorden wij een samenvatting van het verhaal van die kleine simpele Man van Nazareth. Wij leefden mee met zijn angsten. Een week van afscheid nemen. Jezus wordt begraven en wij wachten. Angstig wachten wij samen met het handjevol vertrouwelingen van Jezus.

Het was een hectische week. De totale euforie van de massa die op enkele dagen gemanipuleerd wordt naar angst en haat. De beladen week in Jeruzalem staat in het teken van afscheid nemen. Een laatste keer wijzen op de essentie van zijn Leer: de dienende Liefde. Het delen van God als Voedsel voor de mens. Met angsten gevangen genomen worden, maar in berusting. Was er nog twijfel? Neen, alleen Gods wil geschiedde. De kruisdood en het begraven van Jezus. Zijn Leer paste niet in het systeem, past niet in ons systeem en daarom proberen wij maar al te vaak ook vandaag nog, zijn Woord te begraven. Het bittere einde? Sterven, begraven worden en dan het Overwinnen van de dood.

Het einde van gisteren wordt vandaag een nieuw begin. Juist daarom is deze dag Pasen. In het Oude Testament tekenden de Joden hun huis met het bloed van het pas geslachte lam. De Engel ging hen voorbij en strafte alleen de Egyptenaren. De Exodus uit het Oude Testament wordt hier vandaag hernieuwd. Pesach of Pascha of Pasen betekent ‘voorbijgaan’. Het Pesachfeest krijgt na Jezus’ dood een nieuwe betekenis: het paaslam dat ons vrijwaart van de dood is vanaf nu Jezus. Hij verrijst voor ons uit de dood. Wij stappen vandaag over in een totaal nieuwe wereld. Net zoals de graankorrel sterft om in een nieuwe plant honderdvoudig vrucht te brengen, zo zal de mens na zijn dood in een ander leven, dichter bij God herleven.

*   Enkele aanzetten ter bezinning

– Pasen, de Verrijzenis, het Eeuwige Leven. Het einde is het begin van ons geloof. Kan jij hierrond een doe-vraag bedenken? Of is dit voor mij een wezenlijke geloofsvraag waarop alleen Hij het antwoord heeft?

– Op onze tocht naar Pasen zetten we vele stappen om uiteindelijk te komen tot het lege graf. Ook wij zullen wel regelmatig erg diep in zak en as zitten. Kan het verrijzenisevangelie mij helpen om die steen opzij te rollen?

– De vrouwen gingen het lichaam van Jezus zalven. Hebben wij ook een boodschap voor Jezus? Kan hij ook op ons rekenen als de situatie rondom ons hopeloos lijkt?

*   Nog een mooie tekst

Neen, het leven is niet dood te krijgen!

Steeds zullen er mensen zijn die opstaan

na een uur, na een dag, na drie dagen of een jaar.

En als jij ook dan nog leeft tussen Goede Vrijdag en Pasen,

als jij denkt dat alle hoop verdwenen is,

dan zal je merken dat er toch weer iemand opnieuw begint

en nog iemand, en nog iemand.

Neen, het leven is niet dood te krijgen,

elk einde is een nieuw begin!

*   Gebed

God,

Jij liet Jezus sterven aan het kruis.

Wij begrepen dat niet. Was hij dan niet jouw Zoon?

Had hij dan toch geen boodschap voor ons?

God, help ons om nooit jouw Pasen te vergeten.

Blijf ons steeds voorhouden dat sterven aan het kruis

ook jouw boodschap is:

dat zonder sterven, verrijzen niet kan

dat goedheid altijd overwint op het kwade.

Geef dat deze Paasboodschap

ons meeneemt in een jaar vol kracht

om steeds weer na elk zwak moment opnieuw te beginnen,

in geloof in onszelf, in de ander,

maar zeker ook in Jou, mijn God.

*   Opdracht

Het verrijzenisevangelie eindigt met een duidelijke opdracht:

“Ga en vertel dat Jezus verrezen is en dat Hij er voor ons is.”

Pasen is geen gewone feestdag. Pasen is het wezen van ons geloof.

Ga en verkondig: doe zoals Hij deed, “Leef in Mij”.

En dat kunnen we ook elke dag opnieuw actief vieren

als wij ons hart geven

aan wie het nodig heeft om bemind te worden,

onze mond geven aan wie woorden nodig heeft om dank te zeggen,

onze handen geven aan wie ze nodig heeft om goed te doen,

onze voeten geven aan wie ze nodig heeft om te gaan waar Hij ging.

Elke deeltje van ons lichaam kunnen we geven,

want elke dag toch ontmoeten we mensen.

Moge het voor jou elke dag een vrolijk en Zalig Pasen zijn.

Pasen                                                                            voor kinderen

*   Inleiding

Herinner je je nog de verhalen van deze week?

Jezus was naar Jeruzalem gekomen om zijn boodschap van liefde aan de mensen te vertellen. Iedereen moet goed zijn voor de zieken en de arme mensen. Jezus leerde dat wij geen ruzie mogen maken, elkaar geen pijn doen, dat wij altijd lief moeten zijn voor onze vriendjes.

Maar de boze, slechte mensen vonden dat niet fijn en zij doodden Jezus door Hem aan het kruis te hangen. Toen hij dood was legden ze Jezus in een graf.

De mensen die wel geloofden in het goede verhaal van Jezus waren heel bedroefd. Jezus was gestorven en als je dood bent is alles voorbij.

Ja, maar met Jezus was dat niet zo. Voor Jezus was de dood niet het einde. Dat noemt men Pasen.

Dat lezen we in de bijbel.

*   Uit het Evangelie                            Marcus 16,1-7, kindvriendelijk herverteld

Ze hadden Jezus maar vlug begraven,

want de volgende dag mochten de Joden niet werken.

Maar de dag daarna kochten Maria Magdalena, Maria en Salome olie met een fijne geur.

Daarmee wilden ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen.

Op zondag gingen ze naar het graf.

Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.

Onderweg zeiden ze tegen elkaar:

“ Wie zal voor ons de steen wegnemen van het graf?”

Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen al weg was.

De vrouwen gingen naar het graf.

Daar zagen ze een jonge man zitten in witte kleren.

De vrouwen schrokken vreselijk.

Maar de jonge man zei:

“ Jullie hoeven niet bang te zijn.

Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazareth.

Hij is gestorven aan het kruis. Maar Hij is opgestaan uit de dood.

Hij is niet hier. Kijk, hier heeft Hij gelegen… ”

De jonge man zei verder:

“ Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan.

En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat.

En dat ze Hem daar zullen zien.

Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft. ”

*   Duiding

Dat was me wat, met Jezus die week in Jeruzalem.

Zondag wordt Hij feestelijk ontvangen. De mensen juichen en wuiven met palmen, leggen hun mantels op de weg zodat Jezus niet vuil zou worden.

Op donderdag, Witte Donderdag, eet Jezus een feestmaal met zijn apostelen. Eerst wast Hij de voeten van zijn vrienden. Om ons te tonen dat wij goed moeten doen aan alle mensen. Dan breekt Hij het brood en verdeelt het. Hij leert ons de consecratie en de communie te doen om zo verder aan Hem te blijven denken en Hem heel dicht bij ons te hebben.

Op vrijdag, Goede Vrijdag wordt Jezus gevangengenomen. Zijn vrienden laten Jezus in de steek wanneer men Hem pijn doet. Dan sterft Hij op het kruis en wordt Hij begraven.

Zijn apostelen en vrienden dachten dat alles nu voorbij was: Jezus was dood en begraven. Maar als de vrouwen naar het graf gaan, zien zij dat het graf leeg is, Jezus is niet meer daar. Een engel zegt dat Jezus verrezen is, dat zij naar Galilea moeten gaan, want daar zal Jezus weer bij hen komen.

Jezus was dood, maar na een paar dagen is Hij verrezen. Dat wil zeggen dat Hij ook na zijn dood weer bij ons komt, Hij verschijnt opnieuw aan zijn leerlingen. En ook aan ons, want wij zijn toch ook vrienden van Jezus. Ook al kunnen wij Jezus niet zien, hij is toch dicht bij ons, wij kunnen met hem praten – dat is bidden. Als we droef zijn en wij vragen dat Jezus ons zal helpen, dan voelen wij zijn steun. Jezus is niet meer dood, Hij leeft en helpt ons. Wij mogen voor altijd dicht bij Hem zijn en al het Goede dat Hij deed verder doen aan alle mensen rondom ons.

*   Om onderweg even over na te denken en te praten

– Is er bij jullie al eens iemand doodgegaan waar je veel van houdt? Misschien een oma of opa? Dan is die begraven. Denken jullie soms aan hen?

Is je oma dan ook verrezen? Neen niet echt, maar misschien voel jij soms nog alsof oma met je praat. Of mama en papa praten nog vaak over oma, alsof zij nog leeft.

– Praat jij soms ook met Jezus? Als je iets stout gedaan hebt tegen je vriendje of je zus, denk je dan soms niet: “Oei, dat was niet zo fijn van mij.” En dan voel je misschien ook dat Jezus je zegt: “Ga je zus nu maar een flinke knuffel geven. En sorry zeggen.”

– Probeer eens te zeggen wat dat voor jou betekent: “Jezus is verrezen”?

*   Nog een mooie tekst

“ Mama, Pasen wat is dat nu eigenlijk?”

Simon kwam met vader en moeder uit de kerk.

Ze waren samen naar de mis geweest omdat het Pasen was.

Daar werd veel gesproken over Jezus die dood en begraven was.

Maar die ook verrezen was. Hij lag niet meer in het graf.

“ We zien Jezus wel niet, maar hij is er voor ons”, zei de priester.

Moeder stopte, bekeek Simon even en zei:

“ Kom, we lopen even langs bij oma”.

Ze draaide zich om en liep naar het kerkhof, naar het graf van oma.

Oma was vorig jaar gestorven

en was op het kerkhof naast de kerk begraven.

“ Herinner jij je oma nog?”, vroeg de moeder.

“ Ja!” antwoorde Simon.

“ Zij kon zulke lekkere wafels bakken.

Ze speelde met ons en lachte altijd.

En jij en papa praten nog dikwijls over haar. Soms ween je dan.

Maar altijd als je van het kerkhof komt, ben je vrolijk

en maak je lekkere dingen die oma zo fijn kon klaarmaken. ”

“ Wel”, zei mama, “dat is Pasen! Je ziet oma niet,

maar als je droevig bent, als je met haar wil praten,

dan is zij daar voor jou.

Ze helpt mij, geeft mij raad, maakt mij vrolijk.

Dat is Pasen: Jezus zie je niet, maar Hij is niet echt dood,

want als je tot Hem bidt zal Hij altijd antwoord geven.

Hij maakt je sterk

zodat jij je goed voelt en goed doet voor je vriendjes.

Jezus is verrezen, Hij leeft.

Samen met oma en alle andere mensen,

die vriend willen zijn van Jezus en dood gingen.

In Jezus leven zij allemaal verder

en samen helpen zij ons om goed te doen in ons leven.

Dat noemen wij Pasen. ”

*   Gebed

Lieve Jezus,

ik ben blij dat Jij niet dood bent, maar leeft,

dat Jij altijd dicht bij mij blijft als ik verdriet heb.

Als ik stoute dingen doe tegen mama en papa en mijn vriendjes,

dan help Jij mij om alles weer goed te maken.

Dat is Pasen, heeft mama mij geleerd.

Lieve Jezus, ik ben blij dat jij Pasen bent. Amen.

*   Opdracht

Als we echt geloven dat Jezus lééft,

dan kunnen we ook heel gewoon met Hem spreken.

Probeer dat eens!

Stel dat jij iets fout hebt gedaan… Dan kan je Jezus zeggen:

“ Jezus, ik weet dat Jij er bent en dat Jij mij wil helpen.

Help mij asjeblieft om het weer goed te maken. ”