HET LEVEN IN TIJDEN VAN CORONA

Kerknet biedt je een ruim overzicht van hoe kerk en geloof zich overeind houden en je steunen in tijden van corona en een overzicht van de wekelijkse zondagsviering op radio en televisie. Schrijf je via de Kerknetlink (kijk onder de afbeeldingen bij ‘Ik Wil…’, klik op eerste punt ‘emailnieuwsbrief ontvangen’) in op hun dagelijkse nieuwsbrief ‘Gesneden brood‘ voor een rijk aanbod aan bezinning en verdieping.

De federale overheid geeft aan dat bij de volgende Nationale Veiligheidsraad, op 3 juni, bekeken zal worden in hoeverre en onder welke voorwaarden religieuze ceremonies opnieuw zullen mogen plaats vinden. Bericht uit De Standaard van 29/05/2020

BERICHT 14 MEI – EXIT LOCKDOWN RELIGIES WORDT VOORBEREID

Exit lockdown religies wordt voorbereid, Belgische bisschoppen hebben draaiboek klaar
De erkende religies van ons land bereiden zich voor op het opheffen van de lockdown voor het samen kunnen vieren in de kerken, tempels, moskeeën en synagogen. Op vraag van de Federale Overheid werken ze momenteel een draaiboek uit waarin heel gedetailleerd wordt aangegeven hoe de vieringen dan zullen verlopen en welke beschermende maatregelen zullen worden genomen om een besmetting met het virus Covid-19 maximaal te voorkomen.
De Belgische bisschoppen hebben inmiddels hun ontwerp van protocol klaar voor de vieringen van de katholieke Kerk in ons land. Ze hebben hierover vandaag nog intern overlegd. Het draaiboek is opgesteld in samenwerking met virologische experten. Het wordt nu voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad voor advies en goedkeuring.
Intussen ontvangen de bisschoppen heel wat vragen van gelovigen om opnieuw samen te kunnen vieren in de kerken. In hun ontmoetingen met de burgerlijke overheid en de experten die de regering adviseren, hebben de kerkleiders dat verlangen ook vertolkt. Tegelijk zijn ze zich ervan bewust dat de gezondheid en de veiligheid van iedereen die een kerk binnengaat absoluut prioritair zijn.
In afwachting van het opheffen van de lockdown voor religies, heeft de regering alvast beslist dat vanaf 18 mei dertig in de plaats van vijftien mensen kunnen deelnemen aan een huwelijk of een begrafenis. De mogelijkheid om in de kerken afscheid te nemen, is altijd gebleven.
Voor de doopsels geven de bisschoppen er de voorkeur aan de datum van de hervatting af te stemmen op de datum van de meer algemene opheffing van de lockdown.

BERICHT 5 MEI – OVERLEG MET JUSTITIEMINISTER I.V.M HERVATTING PUBLIEKE EREDIENSTEN

Vertegenwoordigers van de erkende erediensten hebben met justitieminister Koen Geens overlegd i.v.m. een hervatting van de publieke erediensten.
Met het oog op de hervatting van de publieke vieringen werden de vertegenwoordigers van de erkende erediensten in ons land gisteren (maandag 4 mei 2020) ontvangen door minister van Justitie Koen Geens. Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, en mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik, vertegenwoordigden de katholieke Kerk.
De bijeenkomst vond plaats in een uitstekende verstandhouding, zowel met de minister als met de andere religieuze leiders. De minister van Justitie drukte zijn dankbaarheid uit voor de wijze waarop de erkende erediensten tot op heden de coronamaatregelen hebben toegepast die de Nationale Veiligheidsraad uitvaardigde. De geleidelijke hervatting van de publieke vieringen wordt verder besproken met de Nationale Veiligheidsraad, met inbegrip van alle regels voor de bescherming van de gezondheid.
De vertegenwoordigers van de erkende erediensten zullen een gezamenlijke boodschap publiceren van zodra hierover volledige overeenstemming is bereikt.
De kerkgebouwen blijven intussen waar mogelijk verder open voor persoonlijk gebed, met inachtneming van het behoud van voldoende fysieke afstand. Vieringen via livestream kunnen plaatsvinden met een maximum van 10 personen. Voor huwelijken en begrafenissen zijn maximaal 15 personen toegelaten.
De bisschoppen van België hebben het volste vertrouwen in de lopende gesprekken. Zij hopen op een zo spoedig mogelijke hervatting van de publieke vieringen.

Voorlopig nemen we een afwachtende en zeker voorzichtige houding aan.

BERICHT 28 APRIL – BERICHT BISSCHOPPEN : HOOP OM SPOEDIG SAMEN EUCHARISTIE TE VIEREN

Belgische bisschoppen hopen spoedig opnieuw samen eucharistie te kunnen vieren in de kerken
De bisschoppen van België hebben vandaag, 28 april, via een videoconferentie vergaderd.
Centraal op de agenda stond de hervatting van de publieke eucharistie- en andere vieringen. De bisschoppen willen die graag spoedig kunnen hernemen en dat in overleg met de leiders van alle erkende erediensten in België, de federale en de gewestelijke overheden.
Ook voor de bisschoppen is het van groot belang dat er spoedig opnieuw “in persoon” kan deelgenomen worden aan de vieringen; een wens die ook heel wat gelovigen de voorbije weken en dagen hebben geuit. Maar In ieder geval moeten daarbij de officiële normen voor de bescherming van de gezondheid worden gerespecteerd.
De bisschoppen hebben hierover contacten met de verschillende regeringen van het land. Zij stellen voor dat de, hopelijk spoedige, hervatting van de eucharistievieringen gebeurt binnen het kader van het algemene plan tot geleidelijke opheffing van de lockdown, zoals dat door de Nationale Veiligheidsraad op 24 april is vastgelegd.
Volgens de Nationale Veiligheidsraad mogen tot en met zondag 17 mei in ieder geval geen mensen bijeenkomen, zelfs niet in familieverband. Besluit: dus voorlopig ook nog geen vieringen in de kerk.

BERICHT 18 APRIL – NIEUWE DATA EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Eerste communievieringen
Blaasveld: zaterdag 26/09/2020 om 10.00 u. in de Sint-Amanduskerk
Willebroek: zaterdag 19/09/2020 om 10.00 u. in de Sintt-Niklaaskerk

Vormselvieringen
Blaasveld: zaterdag 03/10/2020 om 10.00 u. in de Sint-Amanduskerk
Willebroek: zaterdag 03/10/2020 om 13.00 u. in de Sint-Niklaaskerk

BERICHT 16 APRIL – COMMUNIQUE VAN DE BISSCHOPPEN

De Belgische bisschoppen nemen nota van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 15 april 2020 om de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Ze danken de federale regering en de regeringen van de deelstaten om, samen met verschillende equipes van experten, de coronacrisis in goede banen te leiden.
De beslissing van 15 april 2020 betekent dat alle maatregelen die burgerlijke en kerkelijke overheden hebben genomen met betrekking tot kerkelijke vieringen of activiteiten gehandhaafd blijven tot en met 3 mei 2020. Zodra een volgende Nationale Veiligheidsraad een wijziging van de algemene maatregelen toelaat, zal de permanente raad van de bisschoppenconferentie met de burgerlijke overheden nagaan hoe ook de Kerk haar maatregelen kan wijzigen, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden. Hierover zal zo spoedig mogelijk een nieuwe communicatie volgen.
De bisschoppen beseffen dat de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen zwaar wegen op het kerkelijke leven in al zijn aspecten. Sacramenten, gebedsvieringen, catechese, diaconale initiatieven, vormingsinitiatieven, huisbezoeken, vergaderingen en ontmoetingen: ze kunnen tot nader order niet doorgaan of slechts in een minimale vorm, met naleving van alle veiligheidsregels. We herinneren eraan dat het ministerieel besluit van 3 april 2020 sommige artikels van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 heeft gepreciseerd. Worden toegestaan: begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van max. 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. De bisschoppen dringen erop aan bij alle medewerkers om zich nauwgezet aan de opgelegde regels te blijven houden. Tegelijk nodigen ze alle medewerkers uit om via veilige kanalen contact te houden met hun gemeenschap, in het bijzonder met zieke, kwetsbare of eenzame personen. Overigens blijft het noodzakelijk en mogelijk om ‘personen in nood’ bij te staan.
De verlengde maatregelen hebben als gevolg dat een aantal pastorale activiteiten die meestal in de lente of in de maand mei plaatsvinden, niet kunnen doorgaan. De vieringen van de eerste communies en de vormsels werden al uitgesteld tot volgend schooljaar en dit blijft behouden. Daarnaast zijn er de bedevaarten, mariale vieringen of jongerenontmoetingen en andere pastorale activiteiten die normaal in de zomervakantie doorgaan, al of niet in het buitenland (zoals bedevaarten naar Lourdes) met deelname van ook oudere personen of personen met een ziekte of beperking. Wij raden de organisatoren aan om deze activiteiten tijdig te annuleren.
Tot slot nodigen de bisschoppen de gelovigen uit om in deze crisis niet enkel een kwaad maar ook een kans te zien. Elke tegenslag stemt tot nadenken, plaatst ons voor nieuwe uitdagingen en doet een beroep op onze creativiteit. . Zoals paus Franciscus zegt in een interview van 18 maart: “We moeten begrijpen dat onze schat in kleine dingen ligt. Kleine gebaren van genegenheid en medeleven riskeren verloren te gaan in de anonimiteit van het dagelijkse leven, toch zijn ze beslissend en belangrijk. Ze geven zin aan het leven. Ze maken dat er verbinding en communicatie is tussen ons.’ En hij voegt eraan toe: ‘Verkwist deze moeilijke dagen niet!’

BERICHT 30 MAART

Vormsels en eerste communies uitgesteld
Richtlijnen van de bisschoppen van België
Het corona-virus verplicht ons tot uiterste voorzichtigheid. Daarom hebben de bisschoppen van België vandaag, 30 maart 2020, beslist dat de vieringen van het Vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren niet kunnen doorgaan op de voorziene datum. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar.
Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie. Elk bisdom zal daarover de nodige communicatie verspreiden.

De redenen voor dit uitstel liggen voor de hand. Zelfs wanneer de regering een versoepeling van de huidige maatregelen toelaat, zal zij geen vieringen toelaten met volle kerken met mensen van diverse families en generaties (grootouders!); ongeacht wat ze in de voorbije maanden met corona hebben meegemaakt.

In de laatste maand van het schooljaar zullen de kinderen alles op alles moeten zetten om hun schooljaar goed te voltooien, in het bijzonder de vormelingen uit het 6e leerjaar basis-onderwijs die hun kwalificatie moeten halen voor het middelbaar. Het heeft dan ook geen zin hun vormsel nog in juni plaats te laten vinden.

Ook al kunnen parochies of catechisten nu geen bijeenkomsten beleggen, wij vragen dat ze contact houden met hun communicanten of vormelingen. Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden, onder andere via post, email, streaming of telefoon. Van zodra een nieuwe datum is vastgelegd, zullen ze hun bijeenkomsten daarop kunnen afstemmen.

De Bisschoppen danken allen die zich inspannen goed met de eerste communicanten en de vormelingen te communiceren, deze moeilijke beslissing te helpen duiden en te helpen werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum.

Deze richtlijnen sluiten aan bij de richtlijnen van de Bisschoppen van vorige maandag 23 maart.

De Bisschoppen van België

BERICHT 27 MAART

Stem zondag 29 maart om 10 uur af op Een voor de eucharistie vanuit de Sint-Salvatorskathedraal, Brugge. ( 8 tips om de eucharistieviering via het scherm mee te beleven) en vier de rituelen van de Goede Week 

6 zondagen op weg naar Pasen
De zondagen van de veertigdagentijd zijn als de knopen van een gebedssnoer die ons langsheen het kruis met Jezus binnenleiden in het paasmysterie. De Bijbellezingen van de veertigdagentijd vinden hun diepste betekenis in hun verhouding tot het paasmysterie waarop zij ons voorbereiden.

BERICHT 23 MAART

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie schorst de katholieke Kerk voorlopig alle publieke liturgische bijeenkomsten, ook de vieringen van de Goede Week zijn afgelast, meer info hier.  De schorsing is verlengd tot en met 19 april.

Als alternatief zijn er bijkomende uitzendingen van eucharistievieringen via radio, tv en internet.

Voor een overzicht van het aanbod, klik hier.

BERICHT 20 MAART

De Palmzondagvieringen van 5 april gaan niet door gezien de overheid alle ‘samenscholingen’ verbiedt tot en met 5 april. Wat de vieringen van de Goede Week betreft, wachten we af.

BERICHT 18 MAART

Dag hopelijk nog gezonde mensen…

Het zat er aan te komen…

Hieronder een bericht van onze hulpbisschop Mgr. Koen Vanhoutte. Hierin lees je dat er GEEN vieringen in onze kerken mogen doorgaan vanaf dit weekend tot en met vrijdag 3 april. Voor nadien is er nog geen beslissing, dat zal later nog wel gecommuniceerd worden. Veel is voorlopig nog onduidelijk, in de toekomst kijken kunnen we niet.
Beperkende maatregelen en aanpassingen gaan snel. De parochiebladteksten worden een week op voorhand ingezonden, ondertussen kan er allerlei gebeuren.
Voorlopig vind je dus geen overzicht van de liturgische vieringen in je parochieblad, het heeft weinig zin als er toch niks doorgaat. Wie behoefte heeft aan stilte en gebed raden we aan om thuis bidden en zo in gedachte met elkaar verbonden te zijn.

Gezien er momenteel geen vieringen zijn, vragen we aan de aanvragers van intenties gepland voor geschrapte diensten, om een nieuwe datum te prikken zodra de situatie terug genormaliseerd is. Je kan hiervoor via mail of telefonisch terecht op het parochiesecretariaat of op een identieke wijze via je contactpersoon in de lokale gemeenschap.

Het parochiesecretariaat is om begrijpelijke redenen gesloten. Mailen en bellen blijft kunnen. De vrijwilligers zullen wel af en toe even binnen lopen op het secretariaat om vragen die via e-mail of het antwoordapparaat gesteld werden te behartigen. Zij zullen al het mogelijke doen om dan binnen de kortste tijd een antwoord te geven. Maar geduld zal wel nodig zijn.

WOORD VAN DE HULPBISSCHOP

Goede vrienden,

We maakten het nooit eerder mee: een virus dat ons dwingt om veel van onze gewone sociale contacten af te zeggen. Vorige donderdag bezorgde de bisschoppenconferentie ons een reeks maatregelen i.v.m. de publieke liturgische samenkomsten. Ondertussen zijn die door de burgerlijke overheid nog aangescherpt. Doopsels en huwelijken zijn niet langer toegestaan. Enkel nog uitvaarten kunnen in beperkte kring. Het getuigt van grote verantwoordelijkheidszin om de genomen maatregelen nauwgezet op te volgen.

Voor andere pastorale bijeenkomsten vragen de bisschoppen maximale voorzichtigheid. Vormingsbijeenkomsten en niet urgente vergaderingen gaan dan ook niet door.
Wat de vieringen van de Goede Week, Pasen en de vormselvieringen betreft, is het nog even wachten op een gezamenlijke beslissing van de bisschoppen.

De uitzonderlijke omstandigheden zorgen voor heel wat ongemak maar houden ook een kans in om ons christenzijn te verdiepen. Door het wegvallen van diverse bijeenkomsten komt er ruimte vrij in onze agenda.
Er is meer tijd voor inkeer, lectuur en gebed. Op onze website www.vlbm.be bieden we enkele impulsen aan om met een biddend hart in het leven te staan: dichtbij Gods Woord en dichtbij de mensen. Nu we een tijdlang de Eucharistie niet samen kunnen vieren, kan onze verbondenheid met de Heer gestalte krijgen in het bidden met zijn Woord. Wie Jezus’ woorden beluistert en in geloof overweegt, mag zich verheugen over zijn nabijheid. Persoonlijk en in het klein verband van een gezin of religieuze communiteit kunnen we deze extra kansen concreet maken.

Het kan ook een tijd worden van sterke naastenliefde. Nu tal van bejaarden en zieken geen bezoek meer kunnen ontvangen, kunnen we creatief gebruik maken van oude en nieuwe communicatiemiddelen om hen onze aandacht en steun te tonen. Ook binnen de geloofsgemeenschap kunnen we met elkaar verbonden zijn via telefoon, mail, website e.a.

Op weg naar Pasen leven we sterk verbonden in gebed en zorg voor elkaar.

Vriendelijke groeten, Koen Vanhoutte

BERICHT 13 MAART

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Doopsels en kerkelijke huwelijken worden niet meer toegestaan, ook niet in beperkte kring. (verstrenging maatregel sinds 16 maart)

Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.
De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.
Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het eigen bisdom of vicariaat.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

Gezien er momenteel geen vieringen zijn, vragen we aan de aanvragers van intenties gepland voor geschrapte diensten, om een nieuwe datum te prikken zodra de situatie terug genormaliseerd is. Je kan hiervoor terecht op het parochiesecretariaat of via je contactpersoon in de lokale gemeenschap.